Câu 8 Unit 4 Trang 39 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8 - ... DeHocTot.com

Câu 8 Unit 4 Trang 39 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Tiếng anh


Fill in the gap with your own information.

Đền vào chỗ trống thông tin của mình.

a) I learned to ride a bicycle when I was____________ .

b) My house was built_______________ years ago.

c) I started learning English when I was_____________ years old.

d) I didn't learn to read until I was____________ .

e) I learned to swim__________________ ago.

Now answer these questions about the past.

Bây giờ trả lời các câu về quá khứ sau.

a) How old were you when you started Grade 6?

b) How long ago did your teacher start teaching?

c) When did you go to the kindergarten?

d) How old were you when you read your first novel?

e) How long ago was your school built?de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay