Câu 8 Unit 7 Trang 66 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8 - Change the adjectives to their comparative forms.C... DeHocTot.com

Câu 8 Unit 7 Trang 66 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Tiếng anh


Change the adjectives to their comparative forms.

Chuyển các tính từ sang dạng so sánh hơn

1. crowded more crowded 11. dirty _____________
2. funny _____________ 12. bad _____________
3. boring _____________ 13. thin _____________
4. good _____________ 14. thoughtful _____________
5. attractive _____________ 15. noisy _____________
6. hard _____________ 16. generous _____________
7. difficult 17. wise _____________
8. eniovable _____________ 18. polluted _____________
9. friendlv _____________ 19. busy _____________
10. common _____________ 20. narrow _____________

Hướng dẫn giải 

1. more crowded 

2. funnier 

3. more boring 

4. better 

5. more attractive

6. harder 

7. more difficult 

8. more eniovable 

9. more friendly 

10. more common 

11. dirtier 

12. worse 

13. thinner 

14. more thoughtful

15. noisier 

16. more generous 

17. wiser 

18. more polluted 

19. busier 

20. more narrowde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay