Câu 8 Unit 8 Trang 74 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8 - What are typical of city and country life? Put the... DeHocTot.com

Câu 8 Unit 8 Trang 74 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Tiếng anh


What are typical of city and country life? Put the followings in groups.

Điều gì dưới đây đặc trưng cho cuộc sống ở thành phố vfa cuộc sống ở nông thôn? Điền các cụm sau vào nhóm.

farming theme parks dams harvesting
supermarkets luxury hotels parades water wells
modem hospitals paddy fields ponds villagẹ festivals
office work universities traffic jams raising animals
flyovers post offices high-rises growing flowers

bài tập Tiếng Anh lớp 8 Unit 8

Hướng dân giải 

bài tập Tiếng Anh lớp 8 Unit 8de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay