Câu 8 Unit 9 Trang 82 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8 - Use going or will with a suitabỉe word from th... DeHocTot.com

Câu 8 Unit 9 Trang 82 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Tiếng anh


Use going or will with a suitabỉe word from the box to complete the sentences.

Sử dụng going hoặc will với 1 từ thích hợp trong bảng để hoàn thành câu.

answer open not be buy be
have be get see  

Example: Will you answer the phone, please?

a) Sorry to keep you waiting. I ________

b) I ________ a party next week. Would you like to come?

c) Nguyen  ________ a dentist.          

d) ________ you________ the door, please?

e) ________ you________ me a cup of coffee, Sinh?

f) Mom ________ a new dress this aítemoon.

g) I ________ ready in a minute.

h) ________  you ________ a movie this weekend?

Hướng dẫn giải

a. Sorry to keep you waiting. I won’t be long.

b. I am going to have a party next week. Would you like to come?

c. Nguyen is going to be a dentist.

d. Will you open the window, please?

e. Will you get me a cup of coffee, Sinh?

f. Mom is going to buy a new dress this afternoon.

g. I will be ready in a minute.

h. Are you going to see a movie this afternoon?


 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay