Câu 9 Unit 1 Trang 13 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8 - Write sentences about these people's approximate a... DeHocTot.com

Câu 9 Unit 1 Trang 13 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Tiếng anh


Write sentences about these people's approximate age. Use the expressions in the box.

Viết các câu về độ tuổi xấp xỉ của những người sau. Sử dụng các cụm từ trong bảng sau.

in his/her early...

in his/her mid...

in his/her late...

 

teens

thirties

forties

fifties

sixties

seventies

eighties

 

Example:

Mrs. Lan was bom between 1967 and 1969.

=> In 2005, Mrs. Lan was in her late thirties.

a) Mr. Giang was bom between 1962 and 1964.

b) Mrs. Kim Anh was bom between 1927 and 1929.

c) Mr. Van was bom between 1969 and 1971.

d) Quang was bom between 1986 and 1987.

e) Mr. Hai was bom between 1941 and 1944.

f)  Mrs. An was bom between 1918 and 1922.

g) Mrs. Ngoc was bom between 1947 and 1950.

h) Mr. Vinh was bom between 1966 and 1968.

Your sentences:

a) In 2005, Mr. Giang________________________

b) In 2005, Mrs. Kim Anh_____________________

c) In 2005, Mr. Van __________________________

d) In 2005, Quang __________________________

e) In 2005, Mr. Hai __________________________

f) In 2005, Mrs. An __________________________

g) In 2005, Mrs. Ngoc ________________________

h) In 2005, Mr. Vinh _________________________

Hướng dẫn giải 

a) In 2005, Mr. Giang was in his mid forties.

b) In 2005, Mrs. Kim Anh was in her late seventies.

c) In 2005, Mr. Van was in her late thirties. 

d) In 2005, Quang was in her late teens.

e) In 2005, Mr. Hai was in his mid sixties.

f) In 2005, Mrs. An was in her late eighties.

g) In 2005, Mrs. Ngoc was in her late fiffties.

h) In 2005, Mr. Vinh was in his early forties.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay