Câu 9 Unit 2 Trang 22 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8 - Read the passage and fill in each gap with a suita... DeHocTot.com

Câu 9 Unit 2 Trang 22 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Tiếng anh


Read the passage and fill in each gap with a suitable word. Circle A, B, C or D.

Đọc đoạn văn sau và điền 1 từ thích hợp vào chỗ trống. Khoanh A, B, C hoặc D.

Tim Bemers-Lee (1)___________ the World Wide Web. His first version of the Web was a program named Enquire. At the time, Bemers-Lee was (2)_________at a laboratory in Geneva, Switzerland. He created the system as a way 3)________ sharing scientific information (4)_________ the world, which uses the Internet, a (5)__________ network of computers, and hypertext documents. He wrote the (6)___________ HTML (Hypertext Mark-up Language), the basic language for the Web, (7)________created URL's (Universal Resource Locators) to designate the location of (8)_________ web page. HTTP (Hypertext Transfer Protocol) was his set of rules for (9)________ to pages on the Web. After he wrote the first browser in 1990, the World Wide Web was up and going. Its (10)___________ was phenomenal, and has (11)_________the world. It has made information (12)______________ accessible than ever before in history.

1.

A. invented

B. did

C. produced

D. worked

2.

A. worked

B. working

C. did

D. doing

3.

A. to

B. that

C. which

D. of

4.

A. over

B. around

C. through

D. all

5.

A. world-wide

B. wide world

C. world-over

D. over world

6.

A. document

B. language

C. tongue

D. text

7.

A. but

B. and

C. for

D. after

8.

A. each

B. all

C. some

D. everything

9.

A. link

B. to link

C. linking

D. the linking

10.

A. grow

B. growth

C. increase

D. develop

11.

A.change

B. changing

C. to change

D.changed

12.

A. much

B. more

C. now

D. nowadays

Hưỡng dẫn giải

1. A         2. B        3. D          4. B          5. A         6. B

7. B         8. A        9. C          10. B        11. D       12. B

Dịch bài đọc 

Tim Bemers-Lee đã phát minh ra World Wide Web. Phiên bản Web đầu tiên của ông là một chương trình mang tên Inquire. Vào thời điểm đó, Bemers-Lee đang làm việc tại một phòng thí nghiệm ở Geneva, Thụy Sĩ. Ông đã tạo ra hệ thống như một cách để chia sẻ thông tin khoa học trên toàn thế giới, sử dụng Internet, mạng máy tính toàn cầu, và các tài liệu siêu văn bản. Ông đã viết ngôn ngữ HTML (Hypertext Mark-up Language), ngôn ngữ cơ bản cho Web và tạo ra các URL định vị của URL để chỉ định vị trí của mỗi trang web. HTTP (Hypertext Transfer Protocol) là tập hợp các quy tắc liên kết tới các trang trên Web. Sau khi ông viết trình duyệt đầu tiên vào năm 1990, World Wide Web đã phát triển. Sự tăng trưởng của nó là hiện tượng, và đã thay đổi thế giới. Nó đã làm cho thông tin dễ tiếp cận hơn bao giờ hết trong lịch sử.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay