Bài 25.10 trang 68 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8 - Hai vật 1 và 2 trao đổi nhiệt với nhau. ... DeHocTot.com

Bài 25.10 trang 68 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8

Vật lý


Hai vật 1 và 2 trao đổi nhiệt với nhau. Khi có cân bằng nhiệt thì nhiệt độ của vật 1 giảm bớt Δt1, nhiệt độ của vật 2 tăng thêm Δt2. Hỏi Δt1 = Δt2 trong trường hợp nào sau đây:

A. Khi m1 = m2, c1 = c2, t1 = t2

B. Khi \({m_1} = {3 \over 2}{m_2},\,{c_1} = {2 \over 3}{c_2},{t_1} > {t_2}\) 

C. Khi m1 = m2, c1 = c2, t1 < t2

D. Khi \({m_1} = {3 \over 2}{m_2},\,{c_1} = {2 \over 3}{c_2},{t_1} < {t_2}\) 

Giải:

=> Chọn B. Khi \({m_1} = {3 \over 2}{m_2},\,{c_1} = {2 \over 3}{c_2},{t_1} > {t_2}\) 

Dùng phương trình cân bằng nhiệt để suy luận:

Ta có:

Q1 = Q2

m1c1∆t1 = m2c2∆t2

\({3 \over 2}{m_2}{3 \over 2}{c_2}\Delta {t_1}\) = m2c2∆t2

m2c2∆t1 = m2c2∆t2de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay