Bài 26.3 trang 72 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8 - Người ta dùng bếp dầu hỏa để đun sô... DeHocTot.com

Bài 26.3 trang 72 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8

Vật lý


Người ta dùng bếp dầu hỏa để đun sôi 2 lít nước từ 20°C đựng trong một ấm nhôm có khối lượng 0,5kg. Tính lượng dầu hỏa cần thiết, biết chỉ có 30% nhiệt lượng do dầu tỏa ra làm nóng nước và ấm.

Lấy nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K, của nhôm là 880J/kg.K, năng suâ't tỏa nhiệt của dầu hỏa là 46.106 J/kg.

Giải

Nhiệt lượng cần đế đun nóng nước

Q1 = m1C1(t2 - t1) = 2.4200(100 - 20) = 672 000J

Nhiệt lượng cần đế đun nóng ấm

Q2 = m2C2(t2 - t1) = 0,5.880.(100 - 20) = 35 200 J

Nhiệt lượng do dầu hỏa tỏa ra để đun nóng ấm và nước:

Q = Q1+ Q2 = 707 200J

Tổng nhiệt lượng do dầu tỏa ra:

\({Q_{tp}} = {{100} \over {30}}Q = {{100} \over {30}}.707200 = 2357333J\)

Vì Qtp  = m.q nên \(m = {{{Q_{tp}}} \over q} = {{2357333} \over {{{46.10}^6}}} \approx 0,05kg\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay