Bài 28.7 trang 77 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8 - Tính hiệu suất của động cơ một ôtô ... DeHocTot.com

Bài 28.7 trang 77 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8

Vật lý


Tính hiệu suất của động cơ một ôtô biết rằng khi ôtô chuyển động với vận tốc 72km/h thì động cơ có công suất 20kW và tiêu thụ 20 lít xăng để chạy 200km.

Giải:

\(\eqalign{
& v = 72km/h = 20m/s,\,\,s = 200km = {2.10^5}m \cr
& P = 20kW = {2.10^4}W,\,\,V = 20l = 0,02{m^3} \cr
& Q = q.m = DVq = 0,{7.10^3}.0,{02.46.10^6} = {644.10^6}J \cr
& A = P.t = P{s \over v} = {2.10^4}.{{{{2.10}^5}} \over {20}} = {2.10^8}J \cr
& H = {A \over Q} = {{{{2.10}^8}} \over {{{644.10}^6}}} \approx 31\% \cr}\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay