A Closer Look 1 trang 28 Unit 3 SGK Tiếng Anh 8 mới - 1. Match the adjectives in A with their opposites... DeHocTot.com

A Closer Look 1 trang 28 Unit 3 SGK Tiếng Anh 8 mới

Tiếng anh mới


1. Match the adjectives in A with their opposites in B. (Ni những tính từ trong phần A với từ trái nghĩa trong phần B)

Đáp án:

1 - d: major >< minor                          

2 - c: simple >< complicated

3 - g: modern >< traditional 

4 - a: spoken >< written

5 - f: rich >< poor  

6 - e: developed >< basic

7 - b: important >< insignificant

2. Use some words from 1 to complete the sentences. (Sử dụng những từ trong phn 1 để hoàn thành các câu.)

1. Many ethnic groups have their own languages, and some even have_______ languages.

2. People in some far-away mountainous regions still keep their _______ way of life.

3. Gathering and hunting still play a(n)_______ role in the economy of the Laha.

4. Ethnic peoples in the mountains have a ______way of farming. They use _______ tools to do the farm work.

5. The Muong in Hoa Binh and Thanh Hoa are well-known for their _______ folk literature and their traditional songs.

Đáp án:

1. written

Nhiều nhóm dân tộc có ngôn ngữ riêng của họ và vài nhóm thậm chí có ngôn ngữ viết riêng.

2. traditional

Người ở những khu vực miền núi xa xôi vẫn giữ cách sống truyền thống của họ.

3. important

Tụ tập và săn bắn vẫn đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế của người Laha.

4. simple, basic

Những dân tộc ở miền núi có cách làm nông đơn giản. Họ sử dụng những dụng cụ đơn giản để làm nông.

5. rich

Người Mường ở Hòa Bình và Thanh Hóa nổi tiếng về văn chương dân gian giàu có và những bài hát truyền thống của họ.

3. Work in pairs. Discuss what the word is for each picture. The first and last letters of each word are given. (Làm theo cặp. Thảo luận những từ nào cho mỗi bức hình. Những chữ cái đầu và cuối của mỗi từ được cho.)

Đáp án:

1. ceremony (nghi lễ)

2. pagoda (chùa)

3. temple (đền)

4. waterwheel (bánh xe nước)

5. shawl (khăn choàng)

6. basket (rổ)

Pronunciation

4. Listen and repeat the following words. (Nghe và lặp lại những từ sau.)

Click tại đây để nghe:


 

skateboard

stamp

speech

display

first

station

instead

crisp

school

basket

space

task

5. Listen again and put them in the right column according to their sounds. (Nghe lại và xếp chúng vào đúng cột dựa theo các âm.)

Click tại đây để nghe:


Đáp án:

/sk/

/sp/

/st/

skateboard

school

basket

task

speech

display

crisp

space

stamp

first

station

instead

6. Listen and read the following sentences. Then underline the words with the sounds /sk/, /sp/, or /st/. (Nghe và đọc những câu sau. Sau đó gạch dưới những từ với âm sk/, /sp/, /st/.)

Click tại đây để nghe:


1. The Hmong people I met in Sa Pa speak English very well.

2. You should go out to play instead of staying here.

3. This local speciality is not very spicy.

4. Many ethnic minority students are studying at boarding schools.

5. Most children in far-away villages can get some schooling.

Đáp án:

1. speak

2. instead, staying

3. speciality, spicy

4. students, studying, schools

5. most, schooling

Dịch bài:

1. Dân tộc H’mông mà tôi gặp ở Sa Pa nói tiếng Anh rất tốt.

2. Bạn nên đi ra ngoài chơi thay vì ở đây.

3. Món đặc sản địa phương này không quá cay.

4. Nhiều học sinh dân tộc thiểu số đang học ở trường nội trú.

5. Hầu hết trẻ em ở những ngôi làng xa xôi có thể đi học được chút ít.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay