A Closer Look 2 trang 19 Unit 2 SGK Tiếng Anh 8 mới - 1. Complete the passage below with a suitable comp... DeHocTot.com

A Closer Look 2 trang 19 Unit 2 SGK Tiếng Anh 8 mới

Tiếng anh mới


1. Complete the passage below with a suitable comparative form of the adjectives provided. (Hoàn thành đoạn văn bên dưới với 1 hình thức so sánh phù hợp của tính từ được cho.)

Sometimes I hear adults around me say that it is (0. good) better for children to grow up in the city than in the countryside. They say that the city offers a child more opportunities for (1. high)______ education, and (2. easy)______ access to (3. good) _______ facilities. Life there is and (5. convenient)______ .

They may be right, but there's one thing they might not know. I feel (6. happy) ______ here than in a crowded and noisy city. Country folk are (7. friendly)______ than city folk. I know every boy in my village. Life here is not as (8. fast)______ as that in the city and I feel (9. safe)______ . Perhaps the (10. good) ______ place to grow up is the place where you feel at home.

Đáp án:

0. good               1. higher               2. easier

3. better              4. more exciting      5. more convenient

6. happier            7. more friendly       8. fast

9. safer                 10. best

Dịch bài:

Thỉnh thoảng tôi nghe những người lớn quanh tôi nói rằng tốt hơn là để trẻ lớn lên ở thành phố hơn là ở miền quê. Họ nói rằng thành phố đem đến cho một đứa trẻ nhiều cơ hội hơn về giáo dục cao hơn và dễ tiếp cận đến những cơ sở vật chất tốt hơn. Cuộc sống ở đó thú vị và tiện lợi hơn.

Họ có lẽ đúng, nhưng có một điều mà họ có lẽ không biết. Tôi cảm thấy vui hơn khi ở đây hơn là ở một thành phố ồn ào đông đúc. Người thân ở miền quê thân thiện hơn người thân ở thành phố. Tôi biết mọi cậu con trai trong làng tôi. Cuộc sống ở đây không nhanh như ở trên thành phố và tôi cảm thấy an toàn hơn. Có lẽ nơi tốt nhất để lớn lên là nơi mà bạn cảm thấy như ở nhà.

2. Complete the sentences with suitable comparative forms of adverbs in the box. (Hoàn thành các câu với những hình thức so sánh phù hợp của trạng từ trong khung.)

 

traditionally

soundly

generously

slowly

healthily


1. Can you speak _______? My English is not good.

2. After a hard working day, we usually sleep _______

3. Nowadays, people dress  _______, so it's difficult to say which country they are from.\

4. It's not always true that rich people donate _______ than poor people.

5. If you want to stay slim, you have to eat _______.

Đáp án:

1. more slowly

2. more soundly

3. less traditionally

4. more generously

5. more healthily

Dịch bài:

1. Bạn có thể nói chậm hơn không? Tiếng Anh của mình không tốt lắm.

2. Sau một ngày làm việc vất vả, chúng tôi thường ngủ ngon lành hơn.

3. Ngày nay người ta ăn mặc ít truyền thông hơn vì vậy, thật khó để nói họ đến từ quốc gia nào.

4. Không phải luôn đúng khi nói rằng người giàu quyên góp hào phóng hơn người nghèo

5. Nếu bạn muốn thon thả, bạn phải ăn uống lành mạnh hơn.

3. Finish the sentences below with a suitable comparative form of hard, early, late, fast, well and badly. (Hoàn thành những câu bên dưới với một hình thức so sánh thích hợp của hard, early, late. Fast, well và badly.)

1. Your exam score is low. I am sure you can do_______

2. Well be late for the fair. Can you drive ________?

3. On Sunday, we can get up ________ than usual.

4. The farmers have to work________ at harvest time.

5. You look tired. Are you feeling________ than you did this morning?

6. My mother has to get up________ than us to milk the cows.

Đáp án:

1. better              2. faster                 3. later

4. harder              5. worse                6. earlier

Dịch bài:

1. Điểm kiểm tra của con thấp đấy. Mẹ chắc chắn rằng con có thể làm tốt hơn.

2. Chúng ta sẽ trễ hội chợ mất. Cậu có thể lái xe nhanh hơn được không?

3. Vào ngày Chủ nhật, chúng ta có thể dậy muộn hơn bình thường.

4. Người nông dân phải làm việc chăm chỉ hon vào thời gian thu hoạch.

5. Bạn trông mệt mỏi đấy. Bạn có cảm thấy tệ hơn lúc sáng nav không?

6. Mẹ tôi phải dậy sớm hơn chúng tôi để vắt sữa bò.

4. Underline the correct comparative forms to complete the sentences (Gạch dưới những hình thức so sánh để hoàn thành các câu.)

1. People in rural areas of Britain talk optimistically/ more optimistically about the future than city people.

2. In India, rural areas are more popularly/popular known as the countryside’.

3. A village is less densely populated/ more densely populated than a city.

4. City people seem to react quickly/ more quickly to changes than country people.

5. Medical help can be less easily/ more easily obtained in a city than in the countryside.

6. A buffalo ploughs better/more well than a horse.

Đáp án:

1. more optimistically                        2. popularly

3. less densely populated                 4. more quickly

5. more easily                                    6. better

Dịch bài:

1. Người dân ở những khu vực nông thôn ở Anh nói chuyện lạc quan hơn về tương lai so với người dân ở thành phố.

2. Ở Ấn Độ, những khu vực nông thôn được biết nhiều hơn với tên

miên quê .

3. Một ngôi làng ít ô nhiễm hơn một thành phố.

4. Người dân thành phố dường như phản ứng nhanh hơn với sự thay đổi so với người dân miền quê.

5. Sự giúp đỡ về y tế có thể dễ dàng có được ở thành phố so với ở miền quê.

6. Một con trâu đi cày tốt hơn một con ngựa.

5. Write the answers to the questions below. (Viết những câu trả lời cho câu hỏi bên dưới.)

1. Which place is more peaceful, the city or the countryside? (Nơi nào bình yên hơn, thành phố hay miền quê?)

2. Which works faster at calculus, a computer or a human being? (Cái gì làm việc tính toán nhanh hơn, máy tính hay con người?)

3. Which one is harder, life in a remote area or life in a modern town? (Cái nào vất vả hơn, cuộc sống ở khu vực xa xôi hay một thị trấn hiện đại?)

4. Which city is more expensive, Ho Chi Minh City or Hue? (Thành phố nào đắt đỏ hơn, Thành phố Hồ Chí Minh hay Huế?)

5. Who can smell better, animals or human beings? (Ai có thể ngửi tốt hơn, động vật hay con người?)

Đáp án:

1. The countryside is more peaceful. (Miền quê bình yên hơn.)

2. A computer works faster at calculus. (Một máy tính làm việc nhanh hơn.)

3.  Life in a remote area is harder. (Cuộc sống ở khu vực xa xôi thì khó khăn hơn.)

4. Ho Chi Minh City is more expensive. (Thành phố Hồ Chí Minh đắt đỏ hơn.)

5. Animals can smell better than human beings. (Động vật có thể ngửi tốt hơn con người.)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay