Communication trang 31 Unit 3 SGK Tiếng Anh 8 mới - 1. Quiz: What do you know about the ethnic groups... DeHocTot.com

Communication trang 31 Unit 3 SGK Tiếng Anh 8 mới

Tiếng anh mới


1. Quiz: What do you know about the ethnic groups of Viet Nam? Work in pairs to an­swer the questions. (Câu đố: Bạn biết gì về những nhóm dân tộc của Việt Nam? Làm theo cặp để trả lời những câu hỏi.)

1. What do most ethnic peoples in Viet Nam live on?

A. Hunting

B. Rice farming

C. Fishing

1. Which ethnic groups live in the southern provinces?

A. The Khmer

B. The Thai

C. The Sedang

2. Which group has the smallest population?

A. The Brau

B. The Chut

C. The Odu

3. Where can we find terraced fields?

A. In the Central Highlands

B. In the northern mountainous regions

C. In the Mekong Delta

4. Where do the Laha mostly live?

A. In Kon Tum

B. In Soc Trang

C. In Son La

5. Which of the following groups has the most colourful clothing?

A. The Hoa

B. The Nung

C. The Tay

Đáp án:

1. Hầu hết người dân tộc ở Việt Nam sống dựa vào gì?

B. Rice farming. (Trồng lúa.)

2. Những nhóm dân tộc nào sống ở các tỉnh phía Nam?

The Khmer. (Người Khơ Me.)

3. Nhóm nào có dân số nhỏ nhất?

C. In the Mekong Delta. (Ở đồng bằng sồng Mê Kông.)

4. Chúng ta có thể tìm thấy ruộng bậc thang ở đâu?

B. In the northern mountainous regions. (Ở những khu vực miền núi phía Bắc.)

5. Người Laha hầu hết sống ở đâu?

C.  In Son La. (Ở Sơn La.)

6. Nhóm dân tộc nào sau đây có trang phục đầy màu sắc nhất?

A. The Hoa. (Người Hoa.)

2. Where do these ethnic groups mainly live? Work in groups. Write down the names of the ethnic groups in the correct boxes. Can you add more? (Những nhóm dân tộc này chủ yếu sống ở đâu? Làm theo nhóm. Viết xuống tên của những nhóm dân tộc trong khung chính xác. Bạn có thể bổ sung thêm không?)

Đáp án:

Dịch bài:

Khu vực Tây Bắc: Việt, H’mong, Lào

Khu vực Đông Bắc: Việt, H’mong, Nùng, Tày

Tây Nguyên: Việt, Bana, Brâu, Ê Đê, Gia Rai, Sê Đăng

Đồng Bằng sông Mê Kông: Việt, Chăm, Khmer Đồng bằng sông Hồng: Việt

3. Choose one group and talk about them (Chọn một nhóm và nói về họ.)

Đáp án:

The Viet live everywhere in the country. They have the largest population.

They have many kinds of food from North to South. They often celebrate many festivals during the year. They have the traditional costume: Ao Dai, Ao Ba Ba.

Dịch bài:

Người Việt sống ở mọi nơi trên đất nước. Họ có dân số lớn nhất.

Họ có nhiều loại thức ăn từ Bắc vào Nam. Họ thường tổ chức nhiều lễ hội suốt cả năm. Họ có trang phục truyền thống là: Áo dài và áo bà ba.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay