Review 1 - Skills trang 37 SGK Tiếng Anh 8 mới - 1. Read the following letter from Kim to her pen ... DeHocTot.com

Review 1 - Skills trang 37 SGK Tiếng Anh 8 mới

Tiếng anh mới


1. Read the following letter from Kim to her pen friend, Jon. (Đọc lá thư sau từ Kim gửi cho bạn qua thư của cô ấy, là Jon.)

Dear Jon,

Thank you for the letter and all your news. Well, in this letter I'll tell you what I often do in my leisure time.

One thing I like to do is visiting museums. On Saturday afternoons I love to visit Da Nang Museum of Cham Sculpture. You know, this museum preserves sculptures featuring the cultural and spiritual life of the Cham people. About 300 clay and stone objects are on display at the museum. This museum has the world’s largest collection of Cham artifacts. Sometimes I also visit Da Nang Museum. This is a new museum with about 2,500 pictures, documents and objects. You can learn about history and people’s life here. Next time you come, I'll take you to these museums. I’m sure you will like them, and you will learn a lot of interesting things.

Bye for now,

Kim

Dịch bài:

Chào Jon,

Cảm ơn bức thư và tất cả tin tức. À, trong bức thư này mình sẽ kể cho cậu nghe những gì mình thường làm trong thời gian rảnh của mình.

Một điều mà mình thích làm là thăm bảo tàng. Vào những chiều thứ Bảy mình thích thăm bảo tàng điêu khắc Chăm ở Đà Nẵng.  Bạn biết đấy, bảo

tàng này bảo tồn những điêu khắc về cuộc sống tinh thần và văn hóa của người Chăm. Khoảng 300 vật thể bằng đất sét và đá được trưng bày ở bảo tàng. Bảo tàng này có bộ sưu tập những tạo tốc Chăm lớn nhất thế giới. Thỉnh thoảng mình cũng thăm bảo tàng Đà Nầng. Đây là một bảo tàng mới với khoảng 2, 500 hình ảnh, tài liệu và vật thể. Bạn có thể tìm hiểu về lịch sử và cuộc sống con người nơi đây. Lần tới khi bạn đến. Mình sẽ dẫn bạn đi đến những bảo tàng này. Mình chắc rằng bạn sẽ thích chúng và mình sẽ biết nhiều và những điều thú vị.

Tạm biệt,

Kim

a. Tick (✓) true (T) or false (F). (Đánh dấu chọn đúng (T) hay sai (F).)

 

T

F

1. Kim likes to visit museums at the weekend.

 

 

2. The Museum of Cham Sculpture has the largest collection of Cham artifacts.

 

 

3. The Museum of Cham Sculpture has about 2,500 items.

 

 

4. Da Nang Museum is a new museum.

 

 

5. Jon thinks it is a good thing to visit museums.

 

 

Đáp án

 

T

F

1. Kim likes to visit museums at the weekend.

 

 

2. The Museum of Cham Sculpture has the largest collection of Cham artifacts.

 

 

3. The Museum of Cham Sculpture has about 2,500 items.

 

 

4. Da Nang Museum is a new museum.

 

 

5. Jon thinks it is a good thing to visit museums.

 

 

Dịch bài:

1. Kim thích thăm bảo tàng vào cuối tuần.

2. Bảo tàng điêu khắc Chăm có bộ sưu tập điêu khắc lớn nhất về những tạo tác Chăm.

3. Bảo tàng điêu khắc Chăm có khoảng 2,500 vật.

4. Bảo tàng Đà Nẫng là một bảo tàng mới.

5. Jon nghĩ nó là một điều tốt để thăm những bảo tàng.

b. Write questions for the underlined phrases in the letter. (Viết những câu hỏi cho những cụm từ gạch dưới.)

Đáp án:

1. Which museums does Kim love to visit on Saturday afternoons? (Bảo tàng nào Kim thích đến thăm vào những chiều thứ Bảy?)

2. How many objects are on display at the museum? (Bao nhiêu vật thể được trưng bày ở bảo tàng?)

3. What can you learn in this museum? (Bạn có thể học được gì từ bảo tàng này?)

2. Work in pairs. Talk about what your family members like to do in their free time. (Làm theo cặp. Nói về điều mà những thành viên gia đình bạn thích làm trong thời gian rảnh.)

My dad likes playing chess with his friends.

My mum likes making special food and cakes for us. She hate sitting around.

I   like making crafts.

Dịch bài:

Ba tôi thích chơi cờ với bạn bè ông ấy.

Mẹ tôi thích làm món ăn đặc biệt và bánh cho chúng tôi. Bà ấy ghét ngồi Lanh quanh.

Tôi thích làm đồ thủ công.

3. Listen to the passage and choose the correct answer. (Nghe bài văn và chọn câu trả lời chính xác.)

Click tại đây để nghe:


Audio script:

LIFE IN THE ENGLISH COUNTRYSIDE

According to a recent survey by Country Life magazine, about 80 percent of Britain’s population dream of living in the countryside. In fact the countryside of England today shows the wealth of landdowners and those who can afford to escape the busy and noisy city life.

English village communities are often small and close. They are warm usually welcoming. Maggie, who lives in North Yorkshire, says: ‘Village life is wonderful and safe for the kids. There is a great sense of community here. It is more relaxing and you can’t tell who has money and who doesn’t’. People in the English countryside use private transport more, and the environment hasn’t been spoilt much.

1. What percentage of Britain's population dream of living in the country?

A. 18%            B. 80%         C. 20%

2. English village communities are often small and

A. close            B. poor        C. unknown

3. Which is village life good for, according to Maggie?

A. Children

B. People who have money

C. People who don't have money

4. People in English villages use private transport

A. a little          B. less           C. more

5. The environment of English villages is   .

 A. spoil         B. not spoilt much         C. not safe

Đáp án:

1. Phần trăm dân số Anh mơ về việc sống ở miền quề?

B. 80%.

2. Cộng đồng làng nước Anh thường nhỏ và...

A. close (gần)

3. Theo Maggie, cuộc sông ở làng tốt cho ai?

A. dren (trẻ con)

4. Người ở làng Anh sử dụng phương tiện vận chuyển cá nhân...

C. more (nhiều hơn)

5. Môi trường ở làng Anh không bị...

B. not spoilt much (không bị hỏng nhiều)

4. Giving your opinion

Write a paragraph giving your opinion about life in the countryside. You may begin like this: (Đưa ra ý kiến. Viết một đoạn văn đưa ra ý kiến của bạn về cuộc sống ở ở miền quê. Em có thể bắt đầu như thế này:)

In my opinion/ I think life in the countryside has many good points. Firstly, ...

 

Đáp án:

In my opinion, life in the countryside has many good points. Firstly, country folk are friendlier than city folk. Secondly, life is slower and simpler than in the city. The food is fresher and the air is cleaner. Finally, there are lots of traditional activities that we can do in the countryside such as horse-riding, swimming in the river or kite-flying. For these reasons, I like country life.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay