Skills 2 - Unit 1 trang 13 SGK Tiếng Anh 8 mới - Listening1. What do you usually do with your frien... DeHocTot.com

Skills 2 - Unit 1 trang 13 SGK Tiếng Anh 8 mới

Tiếng anh mới


Listening

1. What do you usually do with your friends in your free time? (Bạn thường làm gì với bạn bè trong thời gian rảnh?)

Đáp án:

I usually go shopping, play badminton, cook at home with my friends. (Mình thường đi mua sắm, chơi cầu lông, nấu ăn ở nhà với bạn bè mình.)

2. Listen to the radio programme and answer the questions. (Nghe chương trình radio và trả lời những câu hỏi.)

Click tại đây để nghe:

Audio script:

In this week’s programme we’ll share with you some cool ways to hang out with your best friends after a busy week at school. Basically you can hang out indoors. If you like staying indoors, ask your parents if you can invite one or two friends over. Make some popcorn! Watch a movie! It’s more comfortable than going to a cinema! Or if you’re feeling creative, you can make crafts together You’ll feel satisfied once you finish something. If you fancy being outdoors, play some sports together. Football, badminton, biking... you name it! Or it can simply be a relaxing walk in the park. All these activities are good for your physical health. Do you prefer something more exciting? Go downtown and to do some people watch. It’s fun. If you like something more organised, go to cultural centres, libraries, and museums. Educate yourself while having fun!

Question

1. What is the topic of this week's programme? (Chủ đề của chương trình tuần này là gì?)

2. Which two main ways does the programme suggest you can hang out with your friends? (Hai cách chính nào mà chương trình đề nghị bạn có thể đi chơi cùng bạn bè?)

Đáp án:

1. The topic of this week’s programme is hanging exit with your friends. (Chủ đề của chương trình tuần này là đi chơi cùng bạn bè.)

2. There are 2 main ways: hanging out indoors and outdoors. (Có 2 cách chính: đi chơi trong nhà và bên ngoài.)

3. Listen again and complete the table. (Nghe lần nữa và hoàn thành bảng sau.)

Click tại đây để nghe:


Đáp án:

(1) movies              (2) cinema

(3) crafts                (4) sports

(5) physical health

(6) people

(7) cultural centres

Dịch bài:

ĐI CHƠI VỚI BAN THAN

Làm gì

Tại sao

Watching movies at home, eating popcorn (xem phim ở nhà, ăn bắp rang)

Comfortable feeling, better than a cinema (cảm thấy thoải mái, tốt hơn rạp phim)

Making crafts (Làm đồ thủ công)

creative, feeling satisfied (sáng tạo, cảm thấy thỏa mãn)

Playing sports (chơi thể thao)

good for your physical health (tốt cho sức khỏe, thể cliất của bạn)

Watching people downtown (xem người ta ở trung tâm)

fun (vui)

Going to cultural centres (đi đến trung tâm văn hóa)

educating yourself (giáo dục chính bạn, giáo dục bản thân)

Writing

Write to give a opinion (Viết để đưa ra một ý kiến)

4. Complete the following paragraph with the words in the "Organising your ideas". (Hoàn thành đoạn văn sau với những từ trong khung “Sắp xếp ý kiến của bạn”.)

(1)_______ , using the computer as your hobby can be harmful to both your health and your social life. (2)_______ , sitting all day in front of the computer can cause health problems such as eye-tiredness and obesity. (3)_______ , you may get irritated easily. (4)_______ , if you use the computer too much you won't have time for yourfamily and friends. (5)________ , computers should only be used for a limited time.

Đáp án:

(1) In my opinion                    (2) Firstly

(3) Secondly                           (4) Besides

(5) For these reasons

Dịch bài:

Theo ý kiến của tôi, sử dụng vi tính như một sở thích có thể gây hại cho cả sức khỏe và cuộc sống xã hội của bạn. Đầu tiên, ngồi suốt ngày trước máy tính có thể gây ra những vấn đề sức khỏe như mỏi mắt và căng thẳng. Thứ hai, bạn có thể dễ dàng nổi nóng. Bên cạnh đó nếu bạn sử dụng máy vi tính quá nhiều bạn sẽ không có thời gian cho gia đình và bạn bè. Vì những lý do này, máy vi tính nên được sử dụng trong thời gian giới hạn.

5. Now write a similar paragraph to answer one of the following questions. (Bây giờ viết một đoạn văn tương tự để trả lời những câu hỏi sau.)

1. What do you think is the best leisure activity for teenagers? (Bạn nghĩ cái gì là hoạt động thư giãn nghỉ ngơi tốt nhất cho thiếu niên?)

2. Should parents decide how teenagers spend their free time? (Ba mẹ có nên quyết định cách những thiếu niên trải qua thời gian rảnh rỗi không?)

Đáp án:

I believe the best leisure activity for teenagers is any group activity. This could be playing a team sport or joining a hobby group or even volunteering. Firstly, teenagers like to feel that thev belong to the group. Secondly, being part of a group helps teenagers make friends. Friendship is very important to teenagers. In addition, they will make friends with people who have the same interests as them. For these reasons, I think group activities are best for teenagers.

Dịch bài:

Tôi tin rằng hoạt động thư giãn nghỉ ngơi tốt nhất cho thiếu niên là bất kỳ hoạt động nhóm nào đó. Điều này có thể là chơi một môn thể thao đồng đội hoặc tham gia một nhóm sở thích hoặc thậm chí là làm tình nguyện viền. Đầu tiên, những thiếu niên thích cảm nhận rằng họ thuộc về nhóm. Thứ hai, là một phần của một nhóm giúp thiếu niên kết bạn. Tình bạn rất quan trọng với thiếu niên. Hơn nữa, chúng sẽ làm bạn với những người mà có cùng sở thích với chúng. Vì những lý do này, tôi nghĩ những hoạt động nhóm là tốt nhất cho thiếu niên.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay