A. Phonetics - trang 32 - Unit 10 - Sách bài tập (SBT) tiếng Anh 9 mới - 1. Complete the following sentences using the pict... DeHocTot.com

A. Phonetics - trang 32 - Unit 10 - Sách bài tập (SBT) tiếng Anh 9 mới

Tiếng anh mới


1. Complete the following sentences using the pictures, then read them aloud.
Hoàn thành các câu sau dựa vào ảnh, đọc to các câu đó.

Key - Đáp án:

1. We'll need to bring a spacesuit, a laptop, and a book.

2. I would like to borrow some books about rockets, spaceships, and planets.

3. In her bag, there is a book, a mobile phone, a pair of glasses, and a purse.

4. Thu's favourite fruits are strawberries, watermelons, and plums.

5. He has to pay his bills, wash his car, get the laundry, buy groceries, and pick up his kids.

6. They are Mercury, Venus, Earth, and Mars.

 

2. Write down four items for each of the following list then read them aloud. Remember to your voice on each item on the list to show that the list has not finished, and lower your voice at the end of the last thing to show you have finished.

Viết thêm 4 đồ vật cho mỗi danh sách sau và đọc to. Nhớ nhấn mạnh vào tên đồ vật cuối cùng để thể hiện danh sách của bạn đã kết thúc.

1. Some astronaut training activities.

2. Some things I would need if I were going into space.

Key - Đáp án:

Students' answersde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay