A. Phonetics - trang 48 - Unit 12 - Sách bài tập (SBT) tiếng Anh 9 mới - 1. Nick and Tom are discussing their new jobs. Dra... DeHocTot.com

A. Phonetics - trang 48 - Unit 12 - Sách bài tập (SBT) tiếng Anh 9 mới

Tiếng anh mới


1. Nick and Tom are discussing their new jobs. Draw arrows to illustrate Tom's tone next to each of his statements, then practise reading them out.
Nick và Tom đang thảo luận về công việc mới của họ. Đánh dấu ngữ điệu trong câu nói của Tom, đọc to các câu đó.

1. Nick:    The work itself is interesting.

Tom:    Interesting? It is absolutely fascinating!

2. Nick:   The working conditions are good.

Tom:    Good? They are superb!

3. Nick:    The boss is quite nice.

Tom:    Nice? He is delightful!

4. Nick:    Our supervisor is pleasant.

Tom:    Pleasant? She is brilliant!

5. Nick:   The wages are OK.

Tom:    OK? They are fantastic!

6. Nick:    The pay for overtime is decent.      

Tom: Decent? It is absolutely incredible!

Key - Đáp án:

 

 

2. The response to each of the pair of sentences below is the same, but the speakers have opposing attitudes. Read out each pair of responses and draw arrows to show if you think the tone of voice will be flat or high.

Câu trả lời cho mỗi tình huống dưới đây là giống nhau nhưng giọng điệu có sự khác biệt. Đọc to và làm rõ sự khác biệt đó.

Key - Đáp án:de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay