A. Phonetics - trang 48 - Unit 6 - Sách bài tập (SBT) tiếng Anh 9 mới - 1. Write the words from the box in the correct par... DeHocTot.com

A. Phonetics - trang 48 - Unit 6 - Sách bài tập (SBT) tiếng Anh 9 mới

Tiếng anh mới


1. Write the words from the box in the correct part of the table according to the stress pattern, tt read them aloud.
Xếp các từ cho trước vào ô tương ứng với cách nhấn mạnh của từ đó. Đọc to, rõ ràng.

Go away!

Keep working!

Straight ahead!

Don't move!

Try it on!

Think twice!

Watch out!

Turn it off!

Don't forget!

Put it down!

Come closer!

 

 

 

Key - Đáp án:

 

2. What would you say in each situation shown in the pictures? Write an imperative sentence under each picture, then practise reading the sentences aloud.

Bạn sẽ nói gì nếu ở trong các tình huống dưới đây? Viết một câu mệnh lệnh dưới mỗi bức tranh và sau đó đọc to.


 Key - Đáp án:

1. Keep silent!                       Keep working! OOo

2. Go ahead!                         Straightahead! OoO

3. Turn it off! OOO

4. Come here! 00                  Come closer! Ooo

5. Finish it! Ooo

6. Try it on! 000de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay