C. Speaking - trang 34 - Sách bài tập (SBT) tiếng Anh 9 mới - 1. Use one of the expressions (A-H) to respond to ... DeHocTot.com

C. Speaking - trang 34 - Sách bài tập (SBT) tiếng Anh 9 mới

Tiếng anh mới


1. Use one of the expressions (A-H) to respond to each of the statements (1-8). Then practise the short conversations with a friend.
Sử dụng các đáp án từ A-H để hoàn thành mỗi đoạn hội thoại. Thực hành với bạn bè.

Key - Đáp án:

1. C                2. F             3. A                 4. D                 5. E                    6. B                     7. H                      8. G

 

2. Rearrange the sentences to make a complete conversation. Then practise it with a friend. The firs one has been marked for you.

Sắp xếp lại các câu sau thành đoạn hội thoại hoàn chỉnh. Luyện tập với bạn bè. Câu đầu tiên đã được làm mẫu.

______ A. Your grandmother taught me. Cooking used to be one of the criteria for being a good wife.

______ B. I'm happy that life has changed.

______ C. Why so many ‘shoulds’, mum? Didn't a wife have any rights in the family?

___1__ D.  Mum, how can you cook these traditional dishes?

______ E. There are many. You should know how to sew and how to embroider. You should take care of every member in your husband's family. You should be obedient and submissive. When you talk, you should...

______ F. What are some of the other criteria?

______ G. Very few, dear. When you were married to a man, you had to obey the man as well as his family. You didn't have a voice in the decision making.

______ H. I am too.

--> The right order is:_______________

Key - Đáp án:

Thứ tự đúng là: D-A-F-E-C-G-B-Hde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay