C. Speaking - trang 36 - Unit 10 - Sách bài tập (SBT) tiếng Anh 9 mới - 1. Put the sentences A-F in their appropriate plac... DeHocTot.com

C. Speaking - trang 36 - Unit 10 - Sách bài tập (SBT) tiếng Anh 9 mới

Tiếng anh mới


1. Put the sentences A-F in their appropriate place to complete the conversation.
Xếp các câu sau A-F vào đúng vị trí để hoàn thành đoạn hội thoại.

Key - Đáp án:

1.C           2. E           3. F           4. A             5. B               6. D

 

2. Look a the timeline of early aviation history. Describe the timeline to a partner, using the past simple and past perfect.

Nhìn vào thời gian biểu dưới đây. Miêu tả với bạn, sử dụng thì quá khứ và quá khứ hoàn thành.

Example:
When Sir George Cayley built and flew the world's first successful model glider in 1804, the Me brothers had already built a manned hot-air balloon.

Key - Đáp án:

2 Suggested answers:

When Sir George Cayley built and flew the world's first successful model glider in 1804, the Montgolfier brothers had already built a manned hot-air balloon.
Before MadameTherese Peltier flew solo in an aeroplane, Sir George Cayley had built and flown the world's first successful model glider.
Before the first manned flight was made by the Wright brothers, hot-air balloon with human fliers had been built by the Montgolfier brothers.
Madame Therese Peltier had flown solo in an aeroplane before the first sustained intematiora commercial passenger air service was operated between Paris and Brussels.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay