C. Speaking - trang 6 - Unit 1 - Sách bài tập (SBT) tiếng anh 9 mới - 1. Completethe conversation below with the stateme... DeHocTot.com

C. Speaking - trang 6 - Unit 1 - Sách bài tập (SBT) tiếng anh 9 mới

Tiếng anh mới


1. Completethe conversation below with the statements (A-G). Then pratise it with a friend.

Hoàn thành cuộc đối thoại dưới đây với những đoạn văn (A-G). Rồi thực hành với một người bạn.

 

Key - Đáp án:

1. C; 2. A; 3. G; 4. D; 5. B; 6. F; 7. E

 

2. Now think about a famous product made in your local area or a famous product you know about. Work with another student and make up a similar conservation to the one in 1.  Focus on:

Hãy nghĩ tới một sản phẩm nổi tiếng được làm từ địa phương em hoặc sản phẩm mà em biết. Họp nhóm với học sinh khác và tạo ra một cuộc đối thoại như bài 1. Tập trung vào : 

- the name of the product

- reasons why it is famous

- its special characteristics

- any challenge it faces

- whether people can live on producting/ making itde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay