C-Speaking -trang 15-Unit 2- Sách bài tập (SBT) tiếng anh lớp 9 mới - 1. Word with a partner. Which of the following cit... DeHocTot.com

C-Speaking -trang 15-Unit 2- Sách bài tập (SBT) tiếng anh lớp 9 mới

Tiếng anh mới


1. Word with a partner. Which of the following cities are capitals? What countries are they in ?

Họp nhóm với một người bạn. Những thành phố nào dưới đây là thủ đô? Họ đang sống ở đất nước nào?

2. Work with a partner to answer the question:

Which of the following are likely to be features of the city life?

Họp nhóm với một người bạn để trả lời câu hỏi:

Sự việc nào dưới đây là đặc trừng của cuộc sống thành thị?

Talk about your city/town, or a city you know, using the features above. Look at the example.

Kể về thành phố/thị trấn của bạn hoặc bạn biết, sử dụng những đặc trưng ở bài trên. Hãy xem ví dụ.

3. Work in pairs. Read the information about Ho Chi Minh City, the largest city in Viet Nam. Then ask and answer questions about it.

Làm việc theo cặp. Đọc thông tin về thành phố Hồ Chí Minh, thành phố rộng lớn nhất Việt Nam. Rồi hỏi và trả lời những câu hỏi về nó.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay