E. Writing - trang 27 - Unit 9 - Sách bài tập (SBT) tiếng Anh 9 mới - 1. For each of the sentences below, write a new se... DeHocTot.com

E. Writing - trang 27 - Unit 9 - Sách bài tập (SBT) tiếng Anh 9 mới

Tiếng anh mới


1. For each of the sentences below, write a new sentence as similar as possible in meaning to the original sentence, using the given word. This word must not be altered in any way.
Viết lại các câu dưới đây sao cho nghĩa không đổi. Sử dụng từ gợi ý. 

1. She learned a few words of German last month.                                                          UP

2. Duong's sister can speak Italian very well.

IN

3. She can speak both Vietnamese and English perfectly.

BILINGUAL

4. She can speak basic German.

GET

5. Nam hasn't practised his English for ages.

RUSTY

Key - Đáp án:

1. She picked up a few words of German last month.

2. Duong's sister is fluent in italian.

3. She is bilingual in Vietnamese and Eng sh.

4. She can (just about) get by in German.

5. Nam's English is a bit rusty.

 
2a. Should we learn English at home or in an English-speaking country? Complete the table below with your own ideas.
Chúng ta nên học tiếng Anh ở nhà hay ở một nước nói tiếng Anh? Hoàn thành bảng sau với ý kiến của bạn.
 
b. Now write about the advantages/disadvantages of learning English in an English-speaking country (about 100 -120 words). Use the ideas in 2a.
Viết một đoạn văn về những mặt tích cực/tiêu cực của việc học tiếng Anh ở một nước nói tiếng Anh (khoảng 100-120 từ). Sử dụng các gợi ý ở 2a.


de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay