E. Writing - trang 56 - Unit 12 - Sách bài tập (SBT) tiếng Anh 9 mới - 1. Work in pairs. Choose a job that you would like... DeHocTot.com

E. Writing - trang 56 - Unit 12 - Sách bài tập (SBT) tiếng Anh 9 mới

Tiếng anh mới


1. Work in pairs. Choose a job that you would like to do in the future. Discuss why you would like to do that job. Remember to give at least three reason.
Làm việc nhóm. Chọn nghề nghiệp mà bạn sẽ làm trong tương lai. Thảo luận tại sao bạn lại làm nghề đó. Đưa ra ít nhất 3 lý do.

Example:
I'd like to become a doctor. I think that is a good job because I can cure people or I can at least help the sick ones. I also want to do the job because _________

2. Write a letter to your friend and tell her/him about the job you want to do in the future. Remember to say why you want to do the job.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay