Câu 1 Unit 3 Trang 26 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9 - ... DeHocTot.com

Câu 1 Unit 3 Trang 26 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9

Tiếng anh


Make sentences with 'I wish".

Viết câu với "tôi ước"

a) It rains so often here. (Trời mưa thường xuyên ở đây)

    I wish it didn't rain so often here. (Tôi ước  trời không mưa  suốt ở đây)

b) I cannot go fishing with my friends.(Tôi  không thể đi câu cá với bạn)

c) I don't know how to swim. (Tôi không biết bơi)

d) I don't remember Hoa's phone number. (Tôi không nhớ số điện thoại của Hoa)

e) I cannot see the film "Spider man" with you now because I'm busy. (Tôi không thể xem phim " Người nhện" với bạn vì tôi bận)

f) I have to do a lot of homework today.  (Tôi phải làm nhiều bài tập về nhà hôm nay).

Đáp án

a) I wish it didn't rain so often here. 

b) I wish I could go fishing with my friends.( ( Tôi ước tôi có thể đi câu cá với bạn)

c) I wish I knew how to swim. (Tôi ước tôi biết bơi)

d) I wish I remembered Hoa's phone number. (( Tôi ước tôi nhớ số điện thoại của Hoa)

e) I wish I could see the film "Spider man" with you now. (Tôi ước tôi có thể xem phim " Người nhện" với bạn vì tôi bận)

f) I wish I didn't have to do a lot of homework today. ( Tôi ước tôi không phải làm nhiều bài tập về nhà hôm nay)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay