Câu 1 Unit 6 Trang 57 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 9 - ... DeHocTot.com

Câu 1 Unit 6 Trang 57 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 9

Tiếng anh


Circle the correct word. (Khoanh/ gạch chân vào chữ đúng)

a) You shouldn't eat quick/Quickly?) It's not good for your health. (Bạn không nên ăn nhanh. Nó không tốt cho sức khỏe của bạn)

b) Could we have some quick/quickly words with you? (Chúng tôi có thể nói chuyện nhanh với bạn được không)

c) Hoa is studying hard/hardly for her exams. (Hoa thì đang học rất chăm chỉ cho bài kiểm tr của cô ấy)

d) Nam answered very soft/softly but everyone could hear him clear/clearly. (Nam trả lời rất nhỏ nhưng mọi người vẫn có thể nghe anh ấy rõ)

e) Hurry up, Ba. You are always so slow/slowly. (Nhanh lên, Ba. bạn luôn chậm chạp)

f) All the classrooms were bad/badly painted. (Tất cả các lớp học được sơn ất xấu)

g) We feel very happy/happily today. (Chúng tôi cảm thấy vui ngày hôm nay)

h) Liz talked very interesting/interestingly about her working day. (Liz nói rất hay về ngày làm việc của cô ấy)

Đáp án

b) Could we have some quick/quickly words with you?

c) Hoa is studying hard/hardly for her exams

d) Nam answered very soft/softly but everyone could hear him clear/clearly. 

e) Hurry up, Ba. You are always so slow/slowly.

f) All the classrooms were bad/badly painted.

g) We feel very happy/happily today. 

h) Liz talked very interesting/interestingly about her working day.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay