Câu 1 Unit 8 Trang 76 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9 - Complete each sentence using who/whom/which/where.... DeHocTot.com

Câu 1 Unit 8 Trang 76 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9

Tiếng anh


Complete each sentence using who/whom/which/where.

(Hoàn thành mỗi câu bằng cách sử dụng ai / người / cái nào / ở đâu.)

a) We will soon gather at the village where the festival is taking place.

 (Chúng tôi sẽ sớm tập trung tại ngôi làng nơi diễn ra lễ hội.)

b) Do you know the name of the tourist _______________ came and talked about New Year in Canada?

(Bạn có biết tên của khách du lịch đã đến và nói về Năm mới ở Canada?)

c) I'm looking for a book______ tells about traditional festivals of Asian peoples.

(Tôi đang tìm kiếm một cuốn sách nói về các lễ hội truyền thống của các dân tộc châu Á.)

d) I couldn't go to the show___________ was held in Hoi An last summer.

(Tôi không thể đi xem buổi biểu diễn được tổ chức tại Hội An vào mùa hè năm ngoái.)

e) This is the photo of the hero ________our teacher talked about in the lecture.

(Đây là bức ảnh của vị anh hùng mà thầy giáo chúng ta đã nói trong bài giảng.)

f) My brother has told me about the festival__________ is held in Hue City every two years

(Anh trai tôi đã nói với tôi về lễ hội được tổ chức tại thành phố Huế mỗi hai năm một lần)

g) I recently visited the school__________ I used to study five years ago.

(Gần đây tôi đã đến thăm trường học mà tôi đã từng học năm năm trước đây.)

h) I couldn't understand the dance__________ I saw at the festival last spring.

(Tôi không thể hiểu được điệu nhảy mà tôi nhìn thấy ở lễ hội mùa xuân năm ngoái.)

i) I'm really interested in the present__________ you gave me on my birthday.

(Tôi thực sự quan tâm đến món quà mà bạn đã cho tôi vào ngày sinh nhật của tôi.)

j) Have you seen the photos________ I took at the camp last week?

(Anh đã xem những bức ảnh tôi chụp ở trại tuần trước chưa?)

Đáp án

a)  where

b)  who                 

c) which                     

d) which                   

e) whom

f) which

g) where

h) which                       

i) which                      

j) whichde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay