Câu 10 Unit 1 Trang 13 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9 - Complete the letter below with the words in the bo... DeHocTot.com

Câu 10 Unit 1 Trang 13 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9

Tiếng anh


Complete the letter below with the words in the box. There are more words than you need to complete the letter. Use each word only once.

( Hoàn thành lá thư bên dưới với những từ trong hộp. Có nhiều từ thừa mà bạn không cần. Sử dụng mỗi từ chỉ một lần.)

new

wish

going

exercise

an

and

sorry

was

with

girls

work

wishes

train

other

boys

so

points

our 

marks

their

September 22nd,

Dear Link,

How are you? I'm very (1)__________ I didn't write to you last week. I (2)_________ very busy at school.

Loan and I are (3)_________ to start a new club at school: a badminton club for (4)__________ . We want to have a girls' team (5)___________ play matches against the (6)   __________ schools. The boys' team here has the best players in (7)____________ city. They always win their (8)__________ . They are going to help us (9)_________ our training every Friday afternoon. I must (10)___________ hard and get fitter (11)_________  I am now because I really want to be in the (12)________ girls' team.

I got terrible (13)_________ in my Japanese test the other day. I'm sure I'll have to (14)__________ harder on it, too.

Best (15)_________ ,

Thuong

Đáp án

1. sorry                           2. was

3. going                          4. girls

5. and                             6. other

7. our                              8. games

9. with                            10. train

11. than                          12. new

13. marks                        14. work

15. wishes

Dịch: 

Ngày 22 tháng 9

Link thân mến,

Bạn có khỏe không? Tôi rât xin lỗi vì tôi chưa viết thư cho bạn tuần trước. Tôi thì bận rộn ở trường học. Loan và tôi sẽ bắt đầu tham gia câu lạc bộ ở trường: cầu lông câu lạc bộ cho con gái. Chúng tôi muốn có một đội con gái và chơi trận đấu với các trường khác. Đội nam ở đây có những người chơi tốt nhất trong thành phố của chúng tôi. Họ luôn thắng các trận đấu. Họ sẽ giúp chúng tôi tập luyện các chiều thứ sáu. Tôi phải tập luyện vất vả và khỏe mạnh hơn tôi bây giờ bởi vì tôi thực sự muốn ở trong đội nữ.

Tôi đã bị điểm rất kém môn kiểm tra tiếng Nhật hôm trước. Tôi chắc tôi cũng sẽ phải học tập chăm hơn.

Thân ái,

Thươngde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay