Câu 10 Unit 10 Trang 105 Sách bài tập (SBT) TIếng Anh 9 - Read the passage and fill in each gap with a suita... DeHocTot.com

Câu 10 Unit 10 Trang 105 Sách bài tập (SBT) TIếng Anh 9

Tiếng anh


Read the passage and fill in each gap with a suitable word. Circle A, B, C or D.

(Đọc đoạn văn và điền vào mỗi khoảng cách bằng một từ thích hợp. Khoanh tròn A, B, C hoặc D.)

There is no water or air on the moon. To stay there people (1) _______  to bring their own oxygen and water. It is silent on the moon (2)__________ there is no air. There is no music and there are no (3)_________ . There are no rivers and no lakes. (4)________ night, it is very cold. The temperature goes down to - 151°C. Nights are so cold (5)_________ without a space suit people turn into ice in (6)_________ seconds. During the day the temperature rises to 100°C above zero.

What does the moon look (7)_________ ? There are great round holes in the moon. They are called craters. There are more than 30,000 (8)___________ on the moon. There are also high mountains. The Leibnitz Mountains, the highest mountain on the moon, are about 8,000 meters (9)__________ . On the moon a person who (10)________ 60 kilos on earth will weigh only 10 kilos, or one sixth of his weight on earth. It is very easy to jump very (11)___________ and take very long steps on the moon. Anyone can jump higher than an Olympic champion. But it's really difficult to sleep well because one day on the moon (12)___________ for two weeks.

Dịch

Không có nước hoặc không khí trên mặt trăng. Để ở lại đó người (1) _______ mang oxy và nước của mình. Nó im lặng trên mặt trăng (2) __________ không có không khí. Không có nhạc và không có (3) _________. Không có sông ngòi và không có hồ. (4) ________ đêm, trời rất lạnh. Nhiệt độ xuống đến - 151 ° C. Đêm lạnh quá (5) _________ không có trang phục không gian biến thành băng trong (6) _________ giây. Trong ngày, nhiệt độ tăng lên 100 ° C so với không.

Mặt trăng trông như thế nào (7) _________? Có những lỗ tròn lớn trên mặt trăng. Chúng được gọi là các miệng núi lửa. Có trên 30.000 (8) ___________ trên mặt trăng. Ngoài ra còn có những ngọn núi cao. Dãy núi Leibnitz, ngọn núi cao nhất trên mặt trăng, khoảng 8000 mét (9) __________. Trên mặt trăng một người (10) ________ 60 kilogram trên trái đất sẽ nặng chỉ 10 kg, hoặc một phần sáu trọng lượng của nó trên trái đất. Rất dễ nhảy rất (11) ___________ và đi những bước rất dài trên mặt trăng. Bất cứ ai cũng có thể nhảy cao hơn vô địch Olympic. Nhưng thật khó ngủ ngon vì một ngày trên mặt trăng (12) ___________ trong hai tuần.

1. A. will

B. should

C. have

D. must

2. A. that

B. because

C. because of

D. as for

3. A. sounds

B.sound

C. noise

D. audio

4. A. During

B. In

C. On

D. At

5. A. then

B. so that

C. that

D. and

6. A. a few

B. few

C. a number

D. a little

7. A. for

B. after

C. like

D. likely

8. A. ones

B. them

C. craters

D. these

9. A. high

B. higher

C. highly

D. height

10. A. heavy

B. is heavy

C. weight

D. weighs

11. A. highly

B. high

C. higher

D. height

12. A. long

B. lasts

C. last

D. lasting

Đáp án

1 - C            2 - B                3 - A             4 - D

5 - C            6 - A                7 - C             8 - C

9 - A           10 - D              11- B            12 - B

There is no water or air on the moon. To stay there people have to bring their own oxygen and water. It is silent on the moon because there is no air. There is no music and there are no sounds. There are no rivers and no lakes. At night, it is very cold. The temperature goes down to - 151°C. Nights are so cold that without a space suit people turn into ice in a few seconds. During the day the temperature rises to 100°C above zero.

What does the moon look like ? There are great round holes in the moon. They are called craters. There are more than 30,000 craters on the moon. There are also high mountains. The Leibnitz Mountains, the highest mountain on the moon, are about 8,000 meters high. On the moon a person who weighs 60 kilos on earth will weigh only 10 kilos, or one sixth of his weight on earth. It is very easy to jump very high and take very long steps on the moon. Anyone can jump higher than an Olympic champion. But it's really difficult to sleep well because one day on the moon lasts for two weeks.

Dịch 

Không có nước hoặc không khí trên mặt trăng. Để ở lại người ta phải mang oxy và nước. Nó trầm lặng trên mặt trăng vì không có không khí. Không có âm nhạc và không có âm thanh. Không có sông ngòi và không có hồ. Vào ban đêm, trời rất lạnh. Nhiệt độ xuống đến - 151 ° C. Những đêm lạnh đến nỗi không có trang phục không gian con người biến thành băng trong vài giây. Trong ngày, nhiệt độ tăng lên 100 ° C so với không.

Mặt trăng trông như thế nào? Có những lỗ tròn lớn trên mặt trăng. Chúng được gọi là các miệng núi lửa. Trên mặt trăng có hơn 30.000 miệng núi lửa. Ngoài ra còn có những ngọn núi cao. Dãy núi Leibnitz, ngọn núi cao nhất trên mặt trăng, cao khoảng 8.000 mét. Trên mặt trăng một người nặng 60 kg trên trái đất sẽ nặng chỉ 10 kg, hoặc một phần sáu cân nặng trên mặt đất. Rất dễ nhảy rất cao và đi những bước rất dài trên mặt trăng. Bất cứ ai cũng có thể nhảy cao hơn vô địch Olympic. Nhưng thật khó ngủ ngon vì một ngày trên mặt trăng kéo dài trong hai tuần.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay