Câu 2 Unit 1 Trang 6 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9 - 2. On what date did the following countries become... DeHocTot.com

Câu 2 Unit 1 Trang 6 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9

Tiếng anh


2. On what date did the following countries become members of the Association of South East Asian Nations or ASEAN? Match a country with a correct date and write a full sentence.

( Vào ngày nào những nước dưới đây trở thành thành viên của Hiệp hội các nước Đông Nam Á ? Nối các quốc gia với đúng thời gian của nó và viết  thành1 câu hoàn chỉnh)

Example: (Ví dụ)

a) Brunei Darussalam -B) 8 January 1984

a) Brunei Darussalam became a member of the Association of South East Asian Nations or ASEAN on the 8 January 1984.

(Brunei trở thành thành viên của Hiệp hội các nước Đông Nam Á vào ngày 8 tháng 1 năm 1984)

 

Countries

(Quốc gia)

 

Date of becoming an ASEAN member

(Ngày trở thành thành viên của ASEAN)

a)

Brunei Darussalam

A)

8 August 1967

b)

Kingdom of Cambodia

B)

8 January 1984

c)

Republic of Indonesia

C)

28 July 1995

d)

Federation of Malaysia

D)

23 July 1997

e)

Union of Myanmar

E)

30 April 1999

f)

Lao People’s Democratic Republic

 

g)

Republic of the Philippines

h)

Republic of Singapore

i)

Kingdom of Thailand

j)

Socialist Republic of Viet Nam

Answer:

a)  - B                                                 

b)  - E.  Kingdom of Cambodia became a member of the Association of South East Asian Nations or ASEAN on the 30 April 1999.

(Vương quốc Campuchia trở thành thành viên của Hiệp hội các nước Đông Nam Á vào ngày 30 tháng 4 năm 1999.)

c) - A. Republic of Indonesia became a member of the Association of South East Asian Nations or ASEAN on the 8 August 1967.                 

( Indonesia trở thành thành viên của Hiệp hội các nước Đông Nam Á vào ngày 8 tháng 8 năm 1967.)

d) - A. Federation of Malaysia became a member of the Association of South East Asian Nations or ASEAN on the 8 August 1967.  

(Malaysia trở thành thành viên của Hiệp hội các nước Đông Nam Á vào ngày 8 tháng 8 năm 1967.)

e)  - D. Union of Myanmar became a member of the Association of South East Asian Nations or ASEAN on the 23 July 1997.

(Myanmar trở thành thành viên của Hiệp hội các nước Đông Nam Á vào ngày 23 tháng 7 năm 1997.)            

f) - D. Lao People’s Democratic Republic became a member of the Association of South East Asian Nations or ASEAN on the 23 July 1997.

(Lào trở thành thành viên của Hiệp hội các nước Đông Nam Á vào ngày 23 tháng 7 năm 1997.) 

g) - A. Republic of the Philippines became a member of the Association of South East Asian Nations or ASEAN on the 8 August 1967. 

(Philipin trở thành thành viên của Hiệp hội các nước Đông Nam Á vào ngày 8 tháng 8 năm 1967.)

h) - A. Republic of Singapore became a member of the Association of South East Asian Nations or ASEAN on the 8 August 1967.

(Singapo trở thành thành viên của Hiệp hội các nước Đông Nam Á vào ngày 8 tháng 8 năm 1967.)

 i)  - A. Kingdom of Thailand became a member of the Association of South East Asian Nations or ASEAN on the 8 August 1967.

(Thái Lan trở thành thành viên của Hiệp hội các nước Đông Nam Á vào ngày 8 tháng 8 năm 1967.)

 j) - C. Socialist Republic of Viet Nam became a member of the Association of South East Asian Nations or ASEAN on the 28 July 1995.

(Việt Nam trở thành thành viên của Hiệp hội các nước Đông Nam Á vào ngày 28 tháng 7 năm 1995.)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay