Câu 3 Unit 2 Trang 17 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9 - ... DeHocTot.com

Câu 3 Unit 2 Trang 17 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9

Tiếng anh


Make up dialogues.

( Nghĩ ra các đoạn hội thoại)

Example:

see/ comedy "Mr. Bean"?/ 10 years ago

A: Have you ever seen the comedy "Mr. Bean”?

B: Yes, I have.

A: When did you see it?

B: I saw it 10 years ago.

a)    read/ short stories by Jack London?/ last year

b)   have/ your name in the newspaper?/ in 1999

c)    be/ China?/ last summer

d)   be/ on television?/just 4 minutes ago

e)    speak/ English to a native speaker?/ last Sunday at the Inter-Shop

f)    visit/ Ha Long Bay?/ 3 years ago

Đáp án

a)

A: Have you ever read the short stories by Jack London?  ( Bạn đã bao giờ đọc truyện ngắn của Jack London chưa)

B: Yes, I have. ( Tôi đọc rồi)

A: When did you read them? (Bạn đã đọc chúng khi nào vậy?)

B: I read them last year. (Tôi đã đọc chúng năm ngoái)

b)

A: Have you ever had your name in the newspaper? (Tên của bạn có bao giờ được lên báo chưa)

B: Yes, I have. ( Rồi, tôi có)

A: When did you have your name in the newspaper? (Khi nào bạn có tên mình trên báo vậy ?)

B: I had it in the newspaper in 1999. (Tôi có tên trên báo năm 1999)

c)

A: Have you ever been to China? ( Bạn đã vẫn ở Trung Quốc à ?)

B: Yes, I have. ( Rồi , Tôi vẫn ở đó)

A: When were you there? ( Khi nào bạn ở đó vậy?)

B: I was there last summer. ( Tôi đã ở đó mừa hè năm ngoái)

d)

A: Have you ever been on television? ( Bạn mới lên ti vi à)

B: Yes, I have. ( Vâng, tôi mới lên )

A: When were you on television? ( Khi nào bạn lên ti vi ậy?)

B: I was on television just 4 minutes ago ( Tôi trên tivi mới 4 phút trước)

e)

A: Have you ever spoken English to a native speaker? ( Bạn mới nói chuyện Tiếng anh với người bản địa à)

B: Yes, I have. (Vâng, tôi vừa mới)

A: When did you speak English to him/her? ( Khi nào bạn đã nói chuyện với anh ấy/ cô ấy)

B: I spoke English to him/her last Sunday at the Inter-Shop. (Tôi nói chuện với anh ấy/ cô ấy chủ nhật tuần trước ở Inter-shop.

f)

A: Have you ever visited Ha Long Bay? ( Bạn đã  bao giờ đến  thăm Vịnh Hạ Long chưa ?)

B: Yes, I have. ( Rồi, tôi mới đi xong)

A: When did you visit it? ( Khi nào bạn thăm nó vậy)

B: I visited it 3 years ago. (Tôi thăm nó 3 năm trước)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay