Câu 3 Unit 8 Trang 77 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9 - Read the passage. Fill in the blanks with who, whi... DeHocTot.com

Câu 3 Unit 8 Trang 77 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9

Tiếng anh


Read the passage. Fill in the blanks with who, which or where.

(Đọc đoạn văn. Điền vào chỗ trống với ai, ở đâu và ở đâu)

I have many friends and they all have different ideas of summer vacations. One friend of mine who is the most adventurous likes an exciting holiday with lots to see and do. She wants to travel to many places (a)______ she can meet new people and enjoy their music. Therefore she is very interested in learning languages and eager to meet and make friends with tjie foreign students (b) ___ are living in her neighborhood.

Another friend of mine is not so adventurous but really energetic. He is the person (c)____ plans our school visits in town. He has lots of good ideas on an exciting and amazing program (d)______ attracts all class members. He loves reading DIY (do it yourself) books (e)_______ teach you to do things by yourself. And he often watches TV programs (f)______ report different celebrations in the world.

A few friends of mine like helping other people and sightseeing. They volunteer to work in charity groups (g)_______ help the flood victims, the children in the orphanage centers or the elderly people (h)_____ live in the nursing houses. They believe that charity brings about happiness. Therefore they often spend their summer vacations to help the people in need and sightsee at the same time.

I myself do not like traveling for pleasure. I have to help Mom with the odd jobs and take care of my younger sister and brother when Mom is at work. My parents are factory workers (i)________ work hard enough to support the family and our schooling. Summer vacations mean I have more time to spend with the household chores and my younger sister. However, I have a favor during the summer vacations, I am permitted to stay up for late television movies (j)_____ are often very interesting.

Dịch

Tôi có nhiều bạn bè và họ đều có những ý tưởng khác nhau về kỳ nghỉ hè. Một người bạn của tôi là người thích mạo hiểm nhất thích một kỳ nghỉ thú vị với nhiều điều để xem và làm. Cô ấy muốn đi du lịch đến nhiều nơi (a) ______ cô ấy có thể gặp gỡ những người mới và thưởng thức âm nhạc của họ. Vì vậy cô ấy rất quan tâm đến việc học ngôn ngữ và mong muốn được gặp gỡ và kết bạn với những sinh viên quốc tế xa xôi (b) ___ đang sống trong khu phố của mình.

Một người bạn của tôi không phải là mạo hiểm nhưng thực sự tràn đầy năng lượng. Anh ta là người (c) ____ lên kế hoạch thăm trường học của chúng tôi ở thị trấn. Anh có rất nhiều ý tưởng tốt về một chương trình thú vị và tuyệt vời (d) ______ thu hút tất cả các thành viên lớp học. Anh thích đọc sách DIY (tự bản thân làm mọi thứ) (e) _______ dạy cho bạn để làm việc một mình. Và anh ấy thường xem các chương trình truyền hình (f) ______  tường thuật các buổi lễ khác nhau trên thế giới.

Một vài người bạn của tôi thích giúp đỡ người khác và tham quan. Họ tình nguyện làm việc trong các nhóm từ thiện (g) _______ giúp đỡ nạn nhân lũ lụt, trẻ em ở các trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi hoặc người cao tuổi (h) _____ sống trong các nhà dưỡng lão. Họ tin rằng từ thiện mang lại hạnh phúc. Vì vậy, họ thường dành kỳ nghỉ hè của họ để giúp đỡ những người có nhu cầu và thám hiểm cùng một lúc.

Bản thân tôi không thích đi du lịch cho niềm vui. Tôi phải giúp mẹ với những công việc lặt vặt và chăm sóc em gái tôi và anh trai khi mẹ đang làm việc. Cha mẹ tôi là công nhân nhà máy (i) ________ làm việc chăm chỉ để đủ hỗ trợ gia đình và việc học tập của chúng tôi. Nghỉ hè có nghĩa là tôi có nhiều thời gian hơn để dành cho việc nhà và em gái tôi. Tuy nhiên, tôi có lợi trong kỳ nghỉ hè, tôi được phép ở lại cho phim truyền hình cuối (j) _____ thường rất thú vị.

Đáp án

a) where            b) who                  c) who

d) which            e) which                 f) which

g) who              h) who                   i) who

j) which



de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay