Câu 4 Unit 10 Trang 99 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9 - Complete the sentences. Use the correct form of th... DeHocTot.com

Câu 4 Unit 10 Trang 99 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9

Tiếng anh


Complete the sentences. Use the correct form of the verbs in the box.

see/ask         be sent /be         have/buy      

stay/rain       win/give               have/finish

a) If she has time this morning, she will finish this drawing.

b) We_________ at home if it___________ .

c) If you________ Mai tomorrow,__________ you__________ her to call me?

d) If we__________ the lottery, we____________ them half of the money.

e) They_________ to work in America if their English_________ better next year.

f) If I _______ enough money, I _______ a computer

Đáp án

a) If she has time this morning, she will finish this drawing. (Nếu cô ấy có thời gian sáng nay, cô ấy sẽ hoàn thành bản vẽ này.)

b) We will stay at home if it rains. (Chúng ta sẽ ở nhà nếu trời mưa.)

c) If you see Mai tomorrow, will you ask her to call me? (Nếu mai mai bạn sẽ gặp Mai, bạn sẽ yêu cầu cô ấy gọi cho tôi chứ?)

d) If we win the lottery, we will give them half of the money. (Nếu chúng tôi thắng xổ số, chúng tôi sẽ cho họ một nửa số tiền.)

e) They will be sent to work in America if their English is better next year. (Họ sẽ được gửi đi làm việc ở Mỹ nếu tiếng Anh của họ tốt hơn vào năm sau.)

f) If I have enough money, I will buy a computer. (Nếu tôi có đủ tiền, tôi sẽ mua máy tính.)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay