Câu 5 Unit 10 Trang 100 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9 - Write sentences with "If”. ( Viết câu vớ... DeHocTot.com

Câu 5 Unit 10 Trang 100 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9

Tiếng anh


Write sentences with "If”. ( Viết câu với "if")

a) Hoa's parents do not live near Ha Noi, so she doesn't see them on weekends.

(Cha mẹ Hoa không sống gần Hà Nội, vì vậy cô ấy không thấy họ vào cuối tuần.)

 If Hoa's parents lived near Ha Noi, she would see them on weekends.

(Nếu cha mẹ Hoa ở gần Hà Nội, cô ấy sẽ gặp họ vào cuối tuần.)

(Hoa would see her parents on weekends if they lived near Ha Noi.)

(Hoa sẽ gặp bố mẹ vào cuối tuần nếu họ sống gần Hà Nội.)

b) We don't have a lot of money, so we don't buy a lot of new books.

(Chúng tôi không có nhiều tiền, vì vậy chúng tôi không mua nhiều sách mới.)

c) I cannot take a photo of us because I can't find my camera.

(Tôi không thể chụp ảnh chúng tôi vì tôi không thể tìm thấy máy ảnh của tôi.)

d) I don't have the key, so I cannot get into the house.

(Tôi không có chìa khoá, vì vậy tôi không thể vào được nhà.)

e) I am not free today, so we can't go to the beach.

(Hôm nay tôi không được tự do, vì vậy chúng tôi không thể đi đến bãi biển.)

f) She doesn't know the answers, so she can't tell you.

(Cô ấy không biết câu trả lời, vì vậy cô ấy không thể nói với bạn.)

Đáp án

a) If Hoa’s parents lived near Ha Noi, she would see them on weekends.

(Hoa would see her parents on weekends if they lived near Ha Noi.)

b) If we had a lot of money, we would buy a lot of new books.

We would buy a lot of new books if we had a lot of money.

c) I would (be able to) take a photo of us if I found (could find) my camera.

If I found (could find) my camera, I would (be able to) take a photo of us.

d) If I had the key, I could.get into the house.

I could get into the house if I had the key.

e) If I was/were free today, we could go to the beach.

We could go to the beach if I was/were free today.

f) If she knew the answers, she would/could tell you.

She would/could tell you the answers if she knew them.

Dịch

a) Nếu cha mẹ của Hoa sống gần Hà Nội, chị sẽ gặp họ vào cuối tuần.

(Hoa sẽ gặp bố mẹ vào cuối tuần nếu họ sống gần Hà Nội.)

b) Nếu chúng tôi có rất nhiều tiền, chúng tôi sẽ mua rất nhiều sách mới.

Chúng tôi sẽ mua rất nhiều sách mới nếu chúng tôi có rất nhiều tiền.

c) Tôi sẽ (có thể) chụp ảnh chúng tôi nếu tôi tìm thấy (có thể tìm thấy) máy ảnh của tôi.

Nếu tôi tìm thấy (có thể tìm thấy) máy ảnh của tôi, tôi sẽ (có thể) chụp ảnh chúng tôi.

d) Nếu tôi có chìa khóa, tôi có thể vào nhà.

Tôi có thể vào nhà nếu tôi có chìa khóa.

e) Nếu hôm nay tôi được tự do, chúng tôi có thể đi đến bãi biển.

Chúng ta có thể đi đến bãi biển nếu tôi được / được tự do hôm nay.

f) Nếu cô ấy biết câu trả lời, cô ấy sẽ / có thể cho bạn biết.

Cô ấy có thể trả lời bạn nếu bạn biết họ.

.comde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay