Câu 5 Unit 3 Trang 28 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9 - Complete the sentences. Use the words in the box.(... DeHocTot.com

Câu 5 Unit 3 Trang 28 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9

Tiếng anh


Complete the sentences. Use the words in the box.

(Hoàn thành các câu. Sử dụng những từ trong hộp)

    while

      since

      on

        until

    for

     during

       in

        after

a) Ba and his friends often go away____ the weekend. 

b) They took a boat and it would reach the place_____ one hour.

c) They had to wait at Ben Due____ a long time.

d) Ba and his friends were tired, so they rested_____ 5 pm.

e) They started to go home____ having a short rest at Yen Spring.

f) Liz took a lot of photos____ the visit to Huong Pagoda.

g) Ba hurt his foot____ he was climbing down the boat.

h) They had to walk up the mountain ______ they left the boat.

 Đáp án

a) Ba and his friends often go away on the weekend. (Ba và bạn của anh ấy thường đi xa vào cuối tuần)

b) They took a boat and it would reach the place in one hour. (Họ đi thuyền và nó  đến nơi trong một giờ)

c) They had to wait at Ben Due for a long time. (Họ phải đợi ở Ben Due một lúc lâu rồi)

d) Ba and his friends were tired, so they rested until 5 pm. (Ba và bạn của anh ấy thì mệt mỏi, bởi vậy họ nghỉ ngôi đến 5 giờ chiều) 

e) They started to go home after having a short rest at Yen Spring. (Học bắt ầu về nhà sau khi nghỉ ngơi ngắn ở Yen Spring)

f) Liz took a lot of photos during the visit to Huong Pagoda. (Liz chụp nhiều ảnh trong suốt chuyến thăm chùa Hương)

g) Ba hurt his foot while he was climbing down the boat. ( Ba bị đau chân trong khi anh ấy trèo xuống thuyền)

h) They had to walk up the mountain after they left the boat. ( Họ phải đ bộ lên núi sau khi ròi thuyền)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay