Câu 6 Unit 6 Trang 60 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9 - Match the two half-sentences. Then write down the ... DeHocTot.com

Câu 6 Unit 6 Trang 60 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9

Tiếng anh


Match the two half-sentences. Then write down the full sentences in your book.

(Nối hai nửa câu với nhau. Sau đó viết xuống câu đầy đủ vào trong vở của bạn)

a) It's annoying....   (Nó phiền phức ....) A) that he has to work harder from now on (khi anh ta pahir làm việc chăm chỉ từ bây giờ)
b) He is aware .... (Anh ta ý thức.....) B) that we will be able to persuade our friends to keep the school clean (rằng chúng ta có thể thuyết phục bạ của chúng ta giữ trường học sạch sẽ)
c) I am conscious ... (Tôi tỉnh táo để thấy...) C) that you are feeling better (rằng bạn cảm thấy tốt hơn)
d) We are worried ... (Chúng tôi lo lắng...) D) that I have to follow the school regulations (rằng tôi phải nghe theo quy định trường học)
e) We are confident... (Chúng tôi tự tin....)   E) that she had to return to America (rằng cô ấy phải quay lại Mỹ)
f) Everyone was sad ...   (Mọi người buồn....) F) that tourists pollute the areas anround the national resorts (rằng du khách làm ô nhiễm khu vực xung quanh cảnh đẹp quốc gia)
g) I’m glad …. (Tôi vui.......) G) that people don’t stop throwing trash along the streets. (rằng mọi người không ngừng ném rác ra đường phố)

Đáp án

a - F It's annoying that tourists pollute the areas around the national resorts.

b - A He is aware that he has to work harder from now on.

c - D I am conscious that I have to follow the school regulations.

d - G We are worried that people don't stop throwing trash along the streets.

e - B We are confident that we will be able to persuade our friends to keep the school clean.

f -  E Everyone was sad that she had to return to America.

g - C I'm glad that you are feeling better.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay