Câu 6 Unit 9 Trang 90 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9 - Study the state map of the United States and read ... DeHocTot.com

Câu 6 Unit 9 Trang 90 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9

Tiếng anh


Study the state map of the United States and read the descriptions. Match the name of the state with the right description given.

(Nghiên cứu bản đồ tiểu bang của Hoa Kỳ và đọc mô tả. Nối tên của nhà nước với mô tả đúng.)

a) This state borders Ohio to the east, Illinois to the west, Michigan to the north and Kentucky to the south.

(Bang này giáp với Ohio về phía đông, Illinois ở phía tây, Michigan ở phía bắc và Kentucky về phía nam.)

b) This state is bordered by Georgia to the north and Alabama to the northwest.

(Nhà nước này giáp Georgia với phía bắc và Alabama ở phía tây bắc)

c) This state is north of Texas and it is bordered by Maryland to the east.

(Bang này nằm ở phía bắc Texas và Maryland giáp với Maryland.)

d) Virginia borders this state to the north.

(Virginia giáp bang này về phía bắc)

e) This state is bordered by the Pacific to the west and Arizona to the southeast.

(Nhà nước này giáp với Thái Bình Dương về phía tây và Arizona về phía đông nam.)

f) This is the smallest state of the United States, which is bordered by Massachusetts to the north.

(Đây là tiểu bang nhỏ nhất của Hoa Kỳ, giáp với Massachusetts ở phía bắc.)

g) This state is northeast of Nevada and it is bordered by Canada to the north.

(Nhà nước này nằm ở phía đông bắc của Nevada và phía bắc giáp Canada.)

h) This state borders nine other states of the United States.

(Tiểu bang này có 9 tiểu bang khác của Hoa Kỳ.)

1. North Carolina                d

2. Rhode Island        _______________

3. Kansas                _______________

4. Indiana               _______________

5. California            _______________

6. Tennesse            _______________

7. Montana             ______________ 

8. Florida                ______________

Now write the descriptions of the above states, following the example. Example:

(Bây giờ viết sự miêu tả về các bang bên trên, theo ví dụ)

1. North Carolina is the state which is bordered by Virginia to the north.

2. Rhode Island _________________

3. Kansas_____________________

4. Indiana____________________

5. California___________________

6. Tennesse___________________

7. Montana ____________________

8. Florida ______________________

Đáp án

1. d          3. c            5. e          7. g

2. f           4. a           6. h          8. bde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay