Câu 7 Unit 6 Trang 61 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9 - ... DeHocTot.com

Câu 7 Unit 6 Trang 61 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9

Tiếng anh


Combine each pair of sentences into one.

(Nối mỗi cặp câu thành một câu)

a) No one stopped those people cutting down the trees. I was surprised. 

(Không một ai ngăn cản những người này chặt phá cây. Tôi thì ngạc nhiên.

I was surprised that no one stopped those people cutting down the trees.

(Tôi thì ngạc nhiên rằng không một ai ngăn cản những người này chặt phá cây)

b) The oil will pollute the sea. People are worried 

(Dầu làm ô nhiễm biển. Mọi người lo lắng)

c) My team has won the first award ò the competition. I am proud.

(Đội của tôi thứng giải nất trong cuộc  thi. Tôi tự hào)

d) They can help us clean up the beach. They are certain.

(Họ có thể giúp chúng ta dọn bãi biễn. Họ chắc chắn)

e) You could recover very quickly. I am very happy.

(Bạn có thể phục hồi rất nhanh. Tôi rất vui)

f) They did not tell us how to do it. I am disappointed.

(Họ không nói chúng ta phải làm như thế nào. Tôi thì thất vọng.)

Đáp án

a) I was surprised that no one stopped those people cutting down the trees.

(Tôi ngạc nhiên rằng không một ai ngăn cản những người kia chặt phá cây)

b) People are worried that the oil will pollute the sea.

(Mọi người lo lắng rằng dầu sẽ làm ô nhiễm biển)

c) I am proud that my team has won the first award of the competition.

(Tôi tự hào vi đội của tôi giành giải nhất trong cuộc thi)

d) They are certain that they can help us clean up the beach.

(Họ chắc chắn ằng họ có thể giúp chúng ta dọn bãi biển)

e) I am very happy that you could recover very quickly.

(Tôi rất vui rằng bạn có thể phục hồi rất nhanh)

f) I am disappointed that they did not tell us how to do it.

(Tôi thì thất vọng rằng họ không nói cho chúng ta biết làm như thế nào)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay