Câu 7 Unit 8 Trang 83 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9 - Read the sentences and fill in each gap with the m... DeHocTot.com

Câu 7 Unit 8 Trang 83 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9

Tiếng anh


Read the sentences and fill in each gap with the most suitable word. Circle A, B, C or D.

(Đọc các câu và điền vào từng khoảng trống bằng từ thích hợp nhất. Khoanh tròn A, B, C hoặc D)

1. Fifty-one nations took_______ in the second Pan-African Cultural Festival in July 2009.

(Năm mươi mốt quốc gia đã tham dự Liên hoan Văn hoá Pan-Phi lần thứ hai vào tháng 7 năm 2009.)

A. place ( nơi)                        B. part ( phần)

C. celebration( tổ chức)         D. participation ( tham gia)

2. Aboakyir festival is celebrated in May by the people in the Central Region of Ghana. It_______the migration of these people from the ancient Western Sudan.

(Lễ hội Aboakyir được tổ chức vào tháng 5 bởi những người ở miền Trung Ghana. Nó___ sự di cư của những người này từ Tây Sudan cổ đại.)

A. remembers (nhớ)       B. reminds (gợi nhớ)

C. marks (đánh dấu)        D. recalls ( gọi lại)

3. Summerfest, the World's Largest Music Festival, takes ________  along Milwaukee's beautiful Lake Michigan shore.

(Summerfest, Liên hoan âm nhạc lớn nhất thế giới, có  _________ dọc theo bờ hồ Michigan xinh đẹp của Milwaukee.)

A. place (nơi)

B. part ( phần)

C. participation ( sự tham gia)

D. participants ( người tham gia)

4. Children in England _______  the end of winter and the arrival of spring on May 1 each year. The festivities center around a huge striped maypole that's decorated with flowers and streamers.

(Trẻ em ở Anh vào cuối mùa đông và mùa xuân đến vào ngày 1 tháng 5 mỗi năm. Các lễ hội trung tâm xung quanh một maypole sọc rất lớn được trang trí với hoa và biểu ngữ.)

A. celebrate ( tổ chức)

B. are celebrated ( được tổ chức)

C. hold ( đã tổ chức)

D. held ( tổ chức)

5. Chinese New Year is the longest and most important__________ in the Chinese calendar. The new year begins on the first day of the Chinese calendar, which usually falls in February, and the festivities continue for about 15 days.

(Tết Trung Quốc là dài nhất và quan trọng nhất __________ trong lịch Trung Quốc. Năm mới bắt đầu vào ngày đầu tiên của lịch Trung Quốc, thường rơi vào tháng hai, và các lễ hội tiếp tục trong khoảng 15 ngày.)

A. celebrate                     B. to celebrate

C. celebration                  D. celebrations

6. People from various cultures all over the world celebrate the gathering of the harvest. Harvest Festivals have been ___________  as long as people have been sowing and gathering food.

(Những người từ các nền văn hoá khác nhau trên khắp thế giới chào mừng thu hoạch. Các lễ hội khai thác đã được ___________ miễn là người dân đã gieo và thu thập thức ăn.)

A. celebrating ( tổ chức)            B. held  ( tổ chức)

C. holding ( tổ chức)                D. participated ( tham gia)

7. In Australia the Barossa Valley Vintage Festival is held ___________  the grape harvest. The festival includes wine-tastings, dinners, grape-picking championships, and many other events.

(Tại Úc, Lễ hội Cổ ở Thung Lũng Barossa" được tổ chức  ___________ thu hoạch nho. Lễ hội bao gồm các bữa tiệc rượu, bữa tối, giải đấu nho, và nhiều sự kiện khác

A. celebrating ( kỷ niệm)

B. to celebrate ( kỷ niệm)

C. to be celerating

D. for celebration

8. Vietnamese children look forward to the 15th day of the 8th lunar month, when they celebrate Trung Thu, a mid-fall___________ commemorating the moon at its brightest and most beautiful.

(Trẻ em Việt Nam mong muốn ngày 15 tháng 8 âm lịch, khi họ chào mừng Trung Thu, vào giữa mùa thu ___________ kỷ niệm mặt trăng sáng và đẹp nhất.)

A. harvest ( vụ mùa)               B. holidays  ( kỳ nghỉ)

C. moon ( trăng)                     D. festival ( lễ hội)

Đáp án

1. B               2. C                3. A                 4. A 

5. C               7. B                6. B                  8. Dde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay