Câu 8 Unit 9 Trang 92 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9 - Use a word from the box to start each paragraphs... DeHocTot.com

Câu 8 Unit 9 Trang 92 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9

Tiếng anh


Use a word from the box to start each paragraphs below.

( Sử dụng từ trong hộp để bắt đầu mỗi đoạn văn bên dưới)

Drought ( hạn hán)

Hurricanes ( bão)

Tornadoes ( lốc xoáy)

Volcanoes ( núi lửa)

Earthquakes ( động đất)

Tsunami ( sóng thần)

1.  __________ are characterized by violent winds that swirl in a counter clockwise direction north of the equator and clockwise south of the equator. Most people recognize them as a towering black funnel extending downward from the base of a large cumulonimbus cloud.

(_____ được đặc trưng bởi những cơn gió dữ dội quay quanh hướng ngược chiều kim đồng hồ ở phía bắc đường xích đạo và theo chiều kim đồng hồ ở phía nam đường xích đạo. Hầu hết mọi người nhận ra chúng như là một phễu đen cao chót vót đi xuống từ nền tảng của một đám mây tích mưa lớn.)

2. ___________ are vents in the earth through which hot gases and molten rock rise to the surface. They can also be a cone-shaped mountain of erupted material around such a vent.

(______  là lỗ thông khí trong lòng đất, qua đó các khí nóng và đá nóng chảy lên bề mặt. Chúng cũng có thể là một ngọn núi hình nón của vật liệu phun trào xung quanh lỗ thông hơi như vậy)

3. ___________ is the Japanese word meaning tidal wave. A tidal wave is a large sea wave caused by a submarine earthquake or volcanic explosion. When the ocean floor is tilted or offset during an earthquake, a set of waves is created.

( _____là từ tiếng Nhật có nghĩa là làn sóng thủy triều. Một làn sóng thủy triều là một làn sóng biển lớn gây ra bởi một trận động đất dưới đáy biển hoặc vụ nổ núi lửa. Khi sàn đại dương nghiêng hoặc bù đắp trong một trận động đất, một loạt sóng được tạo ra.)

4. ___________ are shakings of the ground caused by the sudden dislocation of material within the earth's outer layer, or crust. When forces pushing on a mass of rock overcome the friction holding the rock in place and blocks of rock slip against each other a earthquake may occur.

( _____ là sự rung lắc của mặt đất do sự xáo trộn đột ngột của vật chất bên ngoài lớp vỏ trái đất, hay vỏ trái đất. Khi lực đẩy một khối đá vượt qua ma sát giữ đá tại chỗ và các khối đá trườn chống lại nhau có thể xảy ra trận động đất)

 5. __________ is a period or condition of unusually dry weather within a geographic area where rainfall is normally present.

( _______ là thời kỳ hoặc điều kiện thời tiết khô bất thường trong khu vực địa lý có lượng mưa thường xuất hiện.)

6 .___________ are one of many destructive natural forces. They are seasonal storms and are most prevalent in August and September. If these huge tropical cyclones reach land, destruction of property happens. Winds whirl in a counter clockwise direction in the northern hemisphere and clockwise in the southern hemisphere.

( ________ là một trong nhiều lực lượng tự nhiên phá hoại. Đây là những cơn bão theo mùa và phổ biến nhất vào tháng 8 và tháng 9. Nếu những cơn lốc xoáy nhiệt đới lớn này đổ vào đất, sẽ xảy ra tình trạng phá hoại tài sản. Gió lượn theo hướng ngược chiều kim đồng hồ ở bắc bán cầu và chiều kim đồng hồ ở nam bán cầu.)

Đáp án 

1. Tornadoes              2. Volcanoes             3. Tsunami

4. Earthquakes           5. Drought                6. Hurricanesde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay