Câu 9 Unit 2 Trang 22 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9 - Complete the sentences, using the names given in t... DeHocTot.com

Câu 9 Unit 2 Trang 22 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9

Tiếng anh


Complete the sentences, using the names given in the box.

(Hoàn thành các câu, sử dụng những tên được đưa trong hộp)

Alexander Bell                        Leonardo da Vinci

William Shakespeare              Ludwig Van Beethoven

Marie Curie                             John Logie Baird

Example:

The telephone was invented by Alexander Bell.

a) The Mona Lisa was painted by__________ .

( Tác phẩm Mona Lisa được sơn bởi ........)

b) Hamlet was written by___________

( Hamlet được viết bởi ...........)

c) The television was invented by ___________

(Ti-vi được phát minh bởi........)

d) The Moonlight Sonata was composed by ___________

(Bản Sô-nát Ánh Trăng được sáng tác bởi.......)

e) Radium was discovered by___________

( Ra-đi được phát hiện bởi..............)

Đáp án

a) The Mona Lisa was painted by Leonardo da Vinci.

b) Hamlet was written by William Shakespeare.

c) The television was invented by John Logie Baird.

d) The Moonlight Sonata was composed by Ludwig Van Beethoven.

e) Radium was discovered by Marie Curiede-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay