Câu 9 Unit 6 Trang 62 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9 - Write full answers to the questions.(Viết câu t... DeHocTot.com

Câu 9 Unit 6 Trang 62 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9

Tiếng anh


Write full answers to the questions.

(Viết câu trả lời đầy đủ cho mỗi câu hỏi)

a) What will you do if you don't see me tomorrow? (call up) ( Bạn sẽ làm gì nếu bạn không nhìn thấy tôi ngày mai)

If I don't see you tomorrow, I will call you up. ( Nếu tôi không nhìn thấy bạn tôi sẽ gọi cho bạn)

b) What will we do if the weather is good tomorrow? (go swimming) ( Chúng ta sẽ làm gì nếu thời tiết tốt ngày mai?) ( đi bơi)

c) What will he do if he doesn't win the competition ? ( resign the Captain titile) ( Anh ta sẽ làm gì nếu anh ta không chiến thắng cuộc thi ) ( Từ chức đội trưởng)

d) What will we do if the streets are full of trash ? ( heap it and burn it down) ( Chúng ta sẽ làm gì nếu đường phố đầy rác) (chất đống và đốt chúng)

e) What will they do if we don't lend them our tools? (work with their hands) ( Họ sẽ làm gì nếu chúng ta không cho họ mượn công cụ) (làm việc bằng tay không của họ)

f) What will she do if it rains? (stay at home and watch TV) ( Cô ấy sẽ làm gì nếu trời mưa) (ở nhà và xem tivi)

Đáp án

a) If I don't see you tomorrow, I will call you up.

b) If the weather is good tomorrow, we will go swimming. (Nếu thời tiết tốt ngày mai, chúng ta sẽ đi bơi)

c) If he doesn't win the competition, he will resign the Captain titlle. (Nếu anh ta không chiến thắng cuộc thi, anh ta sẽ từ chức đội trưởng)

d) If the streets are full of trash, we will heap it and bum it down. (Nếu đường phố ầy rác, chúng ta sẽ chất đống và đốt chúng)

e) If we don't lend them our tools, they will work with their hands. (Nếu chúng ta không cho họ mượn công cụ, họ sẽ tự là bằng tay không)

f) If it rains, she will stay at home and watch TV. (Nếu trời mưa cô ấy sẽ ở nhà và xem phim)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay