Bài 48.4 trang 98 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9 - Khoảng cách từ thể thủy tinh đến màng... DeHocTot.com

Bài 48.4 trang 98 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9

Vật lý


Khoảng cách từ thể thủy tinh đến màng lưới là 2 cm, không đổi. Khi nhìn một vật ở rất xa thì mắt không phải điều tiết và tiêu điểm của thể thủy tinh nằm đúng trên màng lưới. Hãy tính độ thay đổi tiêu cự của thể thủy tinh khi chuyển từ trạng thái nhìn một vật ở rất xa sang trạng thái nhìn một vật cách mắt 50 cm.

Gợi ý: Tính tiêu cự của thể thủy tinh trong hai trạng thái, biết rằng ảnh của vật mà ta nhìn được luôn luôn hiện trên màng lưới. Để tính tiêu cự của thể thủy tinh khi nhìn vật cách mắt 50 cm, hãy sơ bộ dựng ảnh của vật trên màng lưới.

Trả lời:

+ Vật cách mắt 50m

+ Vật ở xa ∞

Khi nhìn 1 vật ở rất xa thì tiêu cự của thể thủy tinh là 2cm.

Ta có: f = OA1 = 2cm

- Khi nhìn vật ở cách mắt 50m, ta có: \({{A'B'} \over {AB}} = {{OA'} \over {OA}} = {2 \over {5000}}\)  

Từ kết quả của câu 48.2, ta có:

\({{OA'} \over {OF'}} = {{A'B'} \over {AB}} + 1 = {2 \over {5000}} + 1 = 1,0004\)

Vậy: \(f = OF' = {{OA'} \over {1,0004}} = {2 \over {1,0004}} = 1,9992cm\) 

Độ thay đổi tiêu cự của thể thủy tinh là:

∆f =  f - f1 = 2 – 1,9992 = 0,0008cmde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay