Bài 9.10 trang 26 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9 - Một cuộn dây điện trở có trị số là... DeHocTot.com

Bài 9.10 trang 26 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9

Vật lý


Một cuộn dây điện trở có trị số là 10Ω được quấn bằng dây Nikêlin có tiết diện là 0,1mm2 và có điện trở suất là 0,4.10-6Ωm.

a. Tính chiều dài của dây Nikêlin dùng để quấn cuộn dây điện trở này.

b. Mắc cuộn dây điện trở nói trên nối tiếp với một điện trở có trị số 5Ω và đặt hai đầu đoạn mạch nối tiếp này một hiệu điện thế là 3V. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây điện trở.

Trả lời:

a) Chiều dài của dây nikenlin:

\(l = {{R{\rm{S}}} \over \rho } = {{10 \times 0,{{1.10}^{ - 6}}} \over {0,{{4.10}^{ - 6}}}} = 2,5m$\)

b) Điện trở tương đương và cường độ dòng điện trong mạch là:

R = R1 + R2 = 10 + 5 = 15Ω

\(I = {U \over R} = {3 \over {15}} = 0,2{\rm{A}} \Rightarrow I = {I_1} = {I_2} = 0,2{\rm{A}}\) (R1 nt R2)

Vậy hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây là: Ucd = IR1 = 0,2.10 = 2Vde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay