CONNECTIVES / CONNECTORS (Từ nối) Unit 7 SGK Tiếng Anh 9 - CONNECTIVES / CONNECTORS (Từ nối) : AND, BUT, ... DeHocTot.com

CONNECTIVES / CONNECTORS (Từ nối) Unit 7 SGK Tiếng Anh 9

Tiếng anh


CONNECTIVES / CONNECTORS (Từ nối) : AND, BUT, OR ( hoặc / hay; “or else” nếu không ), so ( do đó, vì thế ), THEREFORE (do đó), HOWEVER (tuy nhiên)

Những từ nối : AND, OR, BUT, SO còn được gọi là tập hợp liên từ (co­ordinating conjunctions): được dùng nối hai từ, hai cụm từ hay hai mệnh đề cùng loại, chức năng hay cấu trúc .

1.   AND : dùng thêm thõng tin bổ sung (additional ideas),

e.g.: This appliance is modern and economical. (adj. + adj).

His father is a doctor nnil he works in a hospital. (clause + clause)

2.    OR : diễn tả sự chọn lựa.

e.g.: Do you study Maths or Chemistry? (Bạn học toán hay lý)

Does he live in the city centre or in the suburbs?

(Anh ấy sổng ở trung tâm thành phố hay ở ngoại ô?)

*     OR ELSE ( nếu không) : diễn tả điều kiện,

e.g.: You hurry or (else) you'll be late for the bus?

(Bạn nhanh lên nếu không bạn sẽ trễ xe buýt.)

3.    BUT : nối hai ý tương phản nhau,

e.g.: He’s fat but his brother isn't.

(Anh ấy mập nhưng anh của anh ấy thì không.)

That man is famous but humble.

(Người đàn ông đó nổi tiếng nhưng khiêm tốn.)

4.    SO (vì thế, do đó) : diễn tả hậu quả.

e.g.: He’s busy, so he can’t help you.

(Anh ấy bận, nên không giủp anh được.)

The test was easy, so most of the pupils could do it.

(Bài thi dễ, do đó đa số học sinh làm được.)

5.    THEREFORE - HOWEVER : trạng từ (adverbs).

THEREFORE (do đó, vì thế) : đồng nghĩa với so, chỉ hậu quả

e.g.: He’s busy ; therefore he can’t help you.

(Anh ấy bận; nên anh ấy không thể giúp bạn được.)

He's at a meeting now; therefore he can’t answer your phone.

He’s busy. Therefore he can’t help you.

He’s busy. He, therefore, can’t help you.

Chú ỷ: THEREFORE có thể theo sau dầu phẩy (,) (a comma), dấu chấm phẩy (;) (a semi-colon) hoặc dấu chấm câu (a periodI hoặc sau chủ từ.

HOWEVER (tuy nhiên): diễn tả sự tương phản, đồng nghĩa với BUT nhưng luôn luôn nối liền hai mệnh đề.

e.g.: He’s over seventy; however, he's still active.

(Ông ấy trên 70, tuy nhiên ông còn linh hoạt.)

It’s raining hard; the game is , however, going on.

(Trời  đang mưa to; tuy nhiên trận đấu vẫn tiếp  tục)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay