PHRASAL VERBS or Multi-word verbs (Động từ kép - động từ có nhiều từ) Unit 7 SGK Tiếng Anh 9 - ... DeHocTot.com

PHRASAL VERBS or Multi-word verbs (Động từ kép - động từ có nhiều từ) Unit 7 SGK Tiếng Anh 9

Tiếng anh


PHRASAL VERBS or Multi-word verbs (Động từ kép- động từ có nhiều từ).

Động từ kép (Phrasal verbs) là động từ được cấu tạo bởi một động từ (a verb) với một tiểu từ (a particle) hay một giới từ (a preposition) hay cả hai (tiểu từ + giới từ) : give Ilf), turn on , look after, get along with. . Động từ kép được chia làm hai loại :

1. Động từ kép có thể phản cách (separable phrasal verbs) : give up. turn on. try on, put on      

Túc từ là danh từ có thể đứng trưởc hoặc sau tiểu từ.

S + V + tiếu từ + túc từ.

e.g.: You should turn off the lights before leaving home.

(Bạn nên tắt đèn trước khi rời khỏi nhà.)

He’s trying on a jacket. (Anh ấy đang mặc áo khoác.)

S + V + túc từ + tiểu từ.

e.g.: He gave smoking up. (Anh ấy bỏ hút thuốc.)

b. Túc từ là đại  từ nhân xưng luôn luôn đứng giữa động từ và tiểu từ.

g.: The light is on. Turn it off. (Đèn cháy. Tắt nó di.)

Here’re the shoes. Try them on. (Giày đây.Thử chúng đi)

2. Động từ không thế phản cách ( Unseparable phrasal verbs): túc từ luôn luôn đứng sau giới từ.

e.g.: You should look after your old parents.

(Bạn phải chăm sóc cha mẹ.)

He looks forward to his brother’s letter.

(Anh ấy mong thư của anh trai.)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay