Bảng tuần hoàn hóa học


# Tên Ký hiệu Nguyên tử khối Độ âm điện Cấu hình e Số oxi hóa Nhóm Chu kỳ
1 Hiđrô H 1.008 2.20 1s@1$ -1.1 IA 1
2 Heli He 4.003 1s@2$ VIIIA 1
3 Liti Li 6.94 0.98 1s@2$2s@1$ 1 IA 1
4 Berili Be 9.01 1.57 1s@2$2s@2$ 2 IIA 2
5 Bo B 10.81 2.04 1s@2$2s@2$2p@1$ 3 IIIA 2
6 Cacbon C 12.01 2.55 1s@2$2s@2$2p@2$ -4,-3,-2,-1,0,1,0,3,4 IVA 2
7 Nitơ N 14.007 3.04 1s@2$2s@2$2p@3$ -3,1,2,3,4,5 VA 2
8 Ôxy O 15.999 3.44 1s@2$2s@2$2p@4$ -2,-1,-1/2,-1/3,1,2 VIA 2
9 Flo F 18.998 3.98 1s@2$2s@2$2p@5$ -1 VIIA 2
10 Neon Ne 20.18 1s@2$2s@2$2p@6$ VIIIA 2
11 Natri Na 22.989 0.93 [Ne]3s@1$ 1 IA 3
12 Magiê Mg 24.31 1.31 [Ne]3s@2$ 2 IIA 3
13 Nhôm Al 26.98 1.61 [Ne]3s@2$3p@1$ 3 IIIA 3
14 Silic Si 28.09 1.90 [Ne]3s@2$3p@2$ 4 IVA 3
15 Phốtpho P 30.97 2.19 [Ne]3s@2$3p@3$ -3,1,3,4,5 VA 3
16 Lưu huỳnh S 32.06 2.58 [Ne]3s@2$3p@4$ -2,-1,1,2,4,6 VIA 3
17 Clo Cl 35.45 3.16 [Ne]3s@2$3p@5$ -1,1,3,4,5,7 VIIA 3
18 Agon Ar 39.95 [Ne]3s@2$3p@6$ VIIIA 3
19 Kali K 39.10 0.82 [Ar]4s@1$ 1 IA 4
20 Canxi Ca 40.08 1.00 [Ar]4s@2$ 2 IIA 4
21 Scandi Sc 44.96 1.36 [Ar]3d@1$4s@2$ 3 IIIB 4
22 Titani Ti 47.90 1.54 [Ar]3d@2$4s@2$ 2,3,4 IVB 4
23 Vanadi V 50.94 1.63 [Ar]3d@3$4s@2$ 2,3,4,5 VB 4
24 Crom Cr 51.996 1.66 [Ar]3d@5$4s@1$ 2,3,4,6 VIB 4
25 Mangan Mn 54.94 1.55 [Ar]3d@5$4s@2$ 2,3,4,5,6,7 VIIB 4
26 Sắt Fe 55.85 1.83 [Ar]3d@6$4s@2$ 2,3,4,5,6 VIIIB 4
27 Coban Co 58.93 1.88 [Ar]3d@7$4s@2$ 2,3,4 VIIIB 4
28 Niken Ni 58.71 1.91 [Ar]3d@8$4s@2$ 2,3,4 VIIIB 4
29 Đồng Cu 63.54 1.90 [Ar]3d@10$4s@1$ 1,2 IB 4
30 Kẽm Zn 65.41 1.65 [Ar]3d@10$4s@2$ 2 IIB 4
31 Gali Ga 69.72 1.81 [Ar]3d@10$4s@2$4p@1$ 3 IIIA 4
32 Gecmani Ge 72.64 2.01 [Ar]3d@10$4s@2$4p@2$ 2,4 IVA 4
33 Asen As 74.92 2.18 [Ar]3d@10$4s@2$4p@3$ -3,3,5 VA 4
34 Selen Se 78.96 2.55 [Ar]3d@10$4s@2$4p@4$ -2,4,6 VIA 4
35 Brôm Br 79.91 2.96 [Ar]3d@10$4s@2$4p@5$ -1,1,3,4,5,7 VIIA 4
36 Krypton Kr 83.80 3.00 [Ar]3d@10$4s@2$4p@6$ 2,4 VIIIA 4
37 Rubiđi Rb 85.47 0.62 [Kr]5s@1$ 1 IA 5
38 Stronti Sr 87.62 0.95 [Kr]5s@2$ 2 IIA 5
39 Yttri Y 88.91 1.22 [Kr]4d@1$5s@2$ 3 IIIB 5
40 Zirconi Zr 91.22 1.33 [Kr]4d@2$5s@2$ 2,3,4 IVB 5
41 Niobi Nb 92.91 1.60 [Kr]4d@4$5s@1$ 2,3,4,5 VB 5
42 Molypden Mo 95.94 2.16 [Kr]4d@5$5s@1$ 2,3,4,5,6 VIB 5
43 Tecneti Tc (99) 1.90 [Kr]4d@5$5s@2$ 3,4,5,6,7 VIIB 5
44 Rutheni Ru 101.07 2.20 [Kr]4d@7$5s@1$ 2,3,4,5,6,8 VIIIB 5
45 Rhodi Rh 102.91 2.28 [Kr]4d@8$5s@1$ 2,3,4 VIIIB 5
46 Paladi Pd 106,40 2.20 [Kr]4d@10$5s@0$ 2,3,4 VIIIB 5
47 Bạc Ag 107.87 1.93 [Kr]4d@10$5s@1$ 1,2 IB 5
48 Cadmi Cd 112.41 1.69 [Kr]4d@10$5s@2$ 2 IIB 5
49 Indi In 114.82 1.78 [Kr]4d@10$5s@2$5p@1$ 1,3 IIIA 5
50 Thiếc Sn 118.69 1.96 [Kr]4d@10$5s@2$5p@2$ 2,4 IVA 5
51 Antimon(Stibi) Sb 121.75 2.05 [Kr]4d@10$5s@2$5p@3$ -3,3,4,5 VA 5
52 Telua Te 127.60 2.10 [Kr]4d@10$5s@2$5p@4$ -2,2,4,6 VIA 5
53 Iốt I 126.90 2.66 [Kr]4d@10$5s@2$5p@5$ -1,1,3,5,7 VIIA 5
54 Xenon Xe 131.30 2.60 [Kr]4d@10$5s@2$5p@6$ 2,4,6 VIIIA 5
55 Xêsi Cs 132.91 0.79 [Xe]6s@1$ 1 IA 6
56 Bari Ba 137.31 0.89 [Xe]6s@2$ 2 IIA 6
57 Lantan La 138.91 1.10 [Xe]5d@1$6s@2$ 3 IIIB 6
58 Xeri Ce 140.12 1.12 [Xe]4f@2$5d@0$6s@2$ 3,4 IIIB 6
59 Praseodymi Pr 140.91 1.13 [Xe]4f@3$5d@0$6s@2$ 3,4 IIIB 6
60 Neodymi Nd 144.24 1.14 [Xe]4f@4$5d@0$6s@2$ 2,3,4 IIIB 6
61 Promethi Pm [147] 1.13 [Xe]4f@5$5d@0$6s@2$ 3 IIIB 6
62 Samari Sm 150.35 1.17 [Xe]4f@6$5d@0$6s@2$ 2,3 IIIB 6
63 Europi Eu 151.96 1.20 [Xe]4f@7$5d@0$6s@2$ 2,3 IIIB 6
64 Gadolini Gd 157.25 1.20 [Xe]4f@8$5d@0$6s@2$ 3 IIIB 6
65 Terbi Tb 158.93 1.10 [Xe]4f@9$5d@0$6s@2$ 3,4 IIIB 6
66 Dysprosi Dy 162.50 1.22 [Xe]4f@10$5d@0$6s@2$ 3,4 IIIB 6
67 Holmi Ho 164.93 1.23 [Xe]4f@11$5d@0$6s@2$ 3 IIIB 6
68 Erbi Er 167.26 1.24 [Xe]4f@12$5d@0$6s@2$ 3 IIIB 6
69 Thuli Tm 168.93 1.25 [Xe]4f@13$5d@0$6s@2$ 2,3 IIIB 6
70 Ytterbi Yb 173.04 1.10 [Xe]4f@14$5d@0$6s@2$ 2,3 IIIB 6
71 Luteti Lu 174.97 1.27 [Xe]4f@14$5d@1$6s@2$ 3 IIIB 6
72 Hafni Hf 178.49 1.30 [Xe]4f@14$5d@2$6s@2$ 2,3,4 IVB 6
73 Tantali Ta 180.95 1.50 [Xe]4f@14$5d@3$6s@2$ 2,3,4,5 VB 6
74 Volfram W 183.85 2.36 [Xe]4f@14$5d@4$6s@2$ 2,3,4,5,6 VIB 6
75 Rheni Re 186.20 1.90 [Xe]4f@14$5d@5$6s@2$ 2,3,4,5,6,7 VIIB 6
76 Osmi Os 190.20 2.20 [Xe]4f@14$5d@6$6s@2$ 2,3,4,6,8 VIIIB 6
77 Iridi Ir 192.20 2.20 [Xe]4f@14$5d@7$6s@2$ 2,3,4,6 VIIIB 6
78 Platin Pt 195.09 2.28 [Xe]4f@14$5d@9$6s@1$ 2,3,4,6 VIIIB 6
79 Vàng Au 196.97 2.54 [Xe]4f@14$5d@10$6s@1$ 1,3 IB 6
80 Thủy ngân Hg 200.59 2.00 [Xe]4f@14$5d@10$6s@2$ 1,2 IIB 6
81 Tali Tl 204.37 1.62 [Xe]4f@14$5d@10$6s@2$6p@1$ 1,3 IIIA 6
82 Chì Pb 207.20 2.33 [Xe]4f@14$5d@10$6s@2$6p@2$ 2,4 IVA 6
83 Bitmut Bi 208.98 2.02 [Xe]4f@14$5d@10$6s@2$6p@3$ 3,5 VA 6
84 Poloni Po [209] 2.00 [Xe]4f@14$5d@10$6s@2$6p@4$ -2,2,4,6 VIA 6
85 Astatin At 210 2.20 [Xe]4f@14$5d@10$6s@2$6p@5$ -1,1,3,5,7 VIIA 6
86 Radon Rn 222 [Xe]4f@14$5d@10$6s@2$6p@6$ 4 VIIIA 6
87 Franxi Fr 223 0.70 [Rn]7s@1$ 1 IA 7
88 Radi Ra 226.03 0.90 [Rn]7s@2$ 2 IIA 7
89 Actini Ac 227 1.10 [Rn]6d@1$7s@2$ 3 IIIB 7
90 Thori Th 232.04 1.30 [Rn]5f@0$6d@2$7s@2$ 4 IIIB 7
91 Protactini Pa 231.04 1.50 [Rn]5f@2$6d@1$7s@2$ 4,5 IIIB 7
92 Urani U 238.03 1.38 [Rn]5f@3$6d@1$7s@2$ 3,4,5,6 IIIB 7
93 Neptuni Np 237 1.36 [Rn]5f@4$6d@1$7s@2$ 3,4,5,6 IIIB 7
94 Plutoni Pu 244 1.28 [Rn]5f@6$6d@0$7s@2$ 3,4,5,6 IIIB 7
95 Americi Am 243 1.13 [Rn]5f@7$6d@0$7s@2$ 3,4,5,6 IIIB 7
96 Curi Cm 247 1.28 [Rn]5f@7$6d@1$7s@2$ 3 IIIB 7
97 Berkeli Bk 247 1.30 [Rn]5f@9$6d@0$7s@2$ 3,4 IIIB 7
98 Californi Cf 251 1.30 [Rn]5f@10$6d@0$7s@2$ 3 IIIB 7
99 Einsteini Es 252 1.30 [Rn]5f@11$6d@0$7s@2$ 3 IIIB 7
100 Fermi Fm 257 1.30 [Rn]5f@12$6d@0$7s@2$ 3 IIIB 7
101 Mendelevi Md 258 1.30 [Rn]5f@13$6d@0$7s@2$ 2,3 IIIB 7
102 Nobeli No 259 1.30 [Rn]5f@14$6d@0$7s@2$ 2,3 IIIB 7
103 Lawrenci Lr 260 [Rn]5f@14$6d@1$7s@2$ 3 IIIB 7
104 Rutherfordi Rf 261 [Rn]5f@14$6d@2$7s@2$ IVB 7
105 Dubni Db 262 [Rn]5f@14$6d@3$7s@2$ VB 7
106 Seaborgi Sg 266 [Rn]5f@14$6d@4$7s@2$ VIB 7
107 Bohri Bh 266 [Rn]5f@14$6d@5$7s@2$ VIIB 7
108 Hassi Hs 264 [Rn]5f@14$6d@6$7s@2$ VIIIB 7
109 Meitneri Mt 268 [Rn]5f@14$6d@7$7s@2$ VIIIB 7
110 Darmstadti Ds 281 [Rn]5f@14$6d@9$7s@1$ VIIIB 7
111 Roentgeni Rg 272 [Rn]5f@14$6d@10$7s@1$ IB 7
112 Copernixi Cn 285 [Rn]5f@14$6d@10$7s@2$ IIB 7
113 Nihoni Nh 286 IIIA 7
114 Flerovi Fl 289 IVA 7
115 Moscovi Mc 289 VA 7
116 Livermori Lv 282 VIA 7
117 Tennessine Ts 294 VIIA 7
118 Oganesson Og 294 VIIIA 7
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.